หน้าแรก / ประกาศ /
หมวดหมู่ รายละเอียด
  เอกสารประกอบการสรรหากรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี2560   เอกสารประกอบการสรรหากรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี2560 
  ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสรรหา ประธานและกรรมการดำเนินการ ปี 2561    
  งานเลือกตั้ง ปี 2561   งานเลือกตั้ง ปี 2561, งานสรรหา ปี2561 สรรหากรรมการดำเนินการ สรรหาประธานกรรมการ 
  งานเลือกตั้ง 2562    
  งานเลือกตั้ง 2563    

5 Results


id ชื่อไฟล์ รายละเอียด ขนาดไฟล์ จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
 833   ประกาศสหกรณ ช่วยเหลือ กยศ และกรอ.pdf      265.48 Kb   202 
 832   ประกาศ กำหนดคุณสมบัติ พกส.และกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาชีพ).pdf      129.82 Kb   734 
 831   ประกาศ ยกเลิกการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรแห่งชาติ ประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก.pdf      131.61 Kb   735 
 825   ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรแห่งชาติ ประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก.pdf      115.72 Kb   187 
 823   ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2563.pdf      151.98 Kb   859 
 822   ใบสมัครเจ้าหน้าที่ สินเชื่อ.pdf      181.67 Kb   409 
 813   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหา.pdf      38.64 Kb   159 
 811   ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.pdf   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563    595.89 Kb   160 
 807   แบบฟอร์ม -เสนอประกันชีวิตกลุ่ม.docx      13.52 Kb   162 
 806   รายชื่อสมาชิกวางแผนบริหารการเงินก่อนเกษียณ.xls      32.50 Kb   311 
 805   ประกาศสรรหาบริษัทประกันชีวิต ปี 2564.pdf      693.06 Kb   617 
 802   หนังสือนำส่ง ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2563.pdf      515.89 Kb   70 
 801   สมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาปี2562ไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนปี2563 (NEW).xls      260.00 Kb   1026 
 800   ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร 2563-NEW2.pdf      130.17 Kb   1429 
 799   ประกาศสหกรณ์ฯ ให้ทุนการศึกษา 2563.pdf      63.65 Kb   815 
 798   ประกาศกำหนดคุณสมบัติสมาชิกกลุ่มพนักงานกระทรวง(สายวิชาชีพ)และลูกจ้างชั่วคราวสาย(วิชาชีพ).pdf      177.20 Kb   595 
 793   ประกาศยกเลิกวันหยุด 13-15 เมษายน 2563.pdf      64.02 Kb   165 
 792   หนังสือนำส่งประกาศขยายระยะเวลารับฝากออมทรัพย์พิเศษ2.pdf      164.05 Kb   157 
 791   คำขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้ (แบบขอผ่อนผันการชำระหนี้รายเดือน).pdf      65.63 Kb   2533 
 790   ใบคำขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน (แบบขอผ่อนผันการชำระหุ้นรายเดือน).pdf      325.07 Kb   456 
 789   ประกาศ ฉบับที่ 18-2563 เรื่อง ผู้ชนะการประมูลคุรุภัณฑ์เสื่อมสภาพ.pdf      62.43 Kb   177 
 788   ประกาศ ฉบับที่ 17-2563 เรื่องแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพสูงฯ เนื่องจากไวรัสโคโรนา (แบบขอผ่อนผันการชำระหนี้รายเดือน).pdf      201.82 Kb   2904 
 787   ประกาศ ฉบับที่ 16-2563 เรื่องแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพสูงฯ เนื่องจากไวรัสโคโรนา (แบบขอผ่อนผันการชำระหุ้น).pdf      134.92 Kb   448 
 786   ประกาศ ฉบับที่ 15-2563 เรื่องขยายระยะเวลรับฝากออมทรัพย์พิเศษ2.pdf      152.30 Kb   194 
 785   ประกาศ ฉบับที่ 14-2563 เรื่องมาตรการป้องกันโควิด.pdf      79.33 Kb   80 
 784   ประกาศเลื่อนโครงการสัญจร 2563.pdf      132.26 Kb   177 
 783    ประกาศ กำหนดระเบียบฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563.pdf      108.73 Kb   438 
 781   หนังสือนำส่งประกาศ ขยายระยะเวลากู้ยืมก่อนครบกำหนด 30 เม.ย.2563.pdf      67.53 Kb   597 
 780   ประกาศ ขยายระยะเวลาการกู้ยืมก่อนครบกำหนด ถึง 30 เม.ย.2563.pdf      71.21 Kb   252 
 778   ประกาศขายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ 2563.pdf      101.17 Kb   194 
 764   ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เริ่ม 1 มี.ค. 2563.pdf      229.31 Kb   248 
 763   ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่ม 1 มี.ค. 2563.pdf      216.82 Kb   187 
 761   การสมัครฌาปนกิจและกองทุน A4 (ก.พ.-พ.ค.2563).pdf      385.96 Kb   211 
 754   ข่าวประชาสัมพันธ์ การับสมัคร สสธท.(ล้านที่1) 1- 25 กุมภาพันธ์ 2563.pdf      285.94 Kb   350 
 748   ประกาศ ลดหุ้นเพื่อชำระหนี้ 2 มกราคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2563.pdf      81.80 Kb   212 
 747   ประกาศ เรื่อง หยุดทำการ 26 ก.พ. 2563.pdf      54.02 Kb   109 
 743   ประกาศ การกู้ยืมก่อนครบกำหนด สามัญเสริมสภาพคล่อง _ ม.ค.63 ถึง 30 เม.ย.63.pdf      50.98 Kb   507 
 729   ประกาศ เปิดให้กู้ยืมก่อนครบกำหนด _1 ธ.ค. 62 ถึง 31 มี.ค.63.pdf   ประกาศ รีไฟแนนท์    120.87 Kb   638 
 727   รางวัลสมาชิกไม่อยู่ร่วมประชุม.pdf   รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัลไม่อยู่ประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562   542.13 Kb   1401 
 726   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ (ฌกส) แจ้งรายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ.pdf      161.82 Kb   703 
 725   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่นับคะแนนการลงมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562.pdf      59.57 Kb   692 
 724   เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในการจัดทำชุดอาหารว่างวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562.pdf      54.27 Kb   848 
 723   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์จำหน่ายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562.pdf      69.27 Kb   777 
 722   ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในการจัดทำชุดอาหารว่างวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562.pdf      63.66 Kb   212 
 721   ประกาศรับสมัครสมาชิกนับคะแนนการลงมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562.pdf      83.53 Kb   1105 
 720   ประกาศสหกรณ์ หยุดทำการ 1 พย 62 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันประชุมใหญ่ 2562.pdf      74.00 Kb   582 
 718   ประกาศประมูลจัดเบรกประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562.pdf      63.70 Kb   1089 
 717   รายงานการถอนชำระประกันชีวิต ปี 2563 ครั้งที่2 วันที่ 10 ตุลาคม 2562.xls      405.00 Kb   443 
 716   รายงานการถอนชำระประกันชีวิต ปี 2563 ครั้งที่1 วันที่ 3 ตุลาคม 2562.xls      395.50 Kb   683 
 714   แบบฟอร์มคำขอขายสินค้าวันประชุมใหญ่ ปี 2562.pdf      33.10 Kb   97 
 713   ประกาศสหกรณ์ฯขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562.pdf      233.61 Kb   278 
 712   ประกาศหยุดทำการ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-13.00น.pdf      72.33 Kb   692 
 711   ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้แทน.pdf      84.51 Kb   649 
 710   ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหา 25 กันยายน 2562.pdf      71.75 Kb   1337 
 688   ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.pdf   1 ตุลาคม 2562-30 ธันวาคม 2562   77.48 Kb   277 
 687   ประกาศสหกรณ์ หยุดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน.pdf      77.87 Kb   327 
 682   ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีส่วนตัวเข้าบัญชีสหกรณ์ด้วยแอพ กรุงไทย Next.pdf   โอนโดย app ได้เลยโดยไม่ต้องใช้ ใบ Comp Code   1.19 Mb   1025 
 679   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เข้าอบรมหลักสูตร บริหารการเงินส่วนบุคคล xls.xls      63.50 Kb   535 
 678   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563.pdf      57.60 Kb   269 
 670   ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562.pdf      61.26 Kb   654 
 669   รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาปี 2562 (ขึ้นเว็บ) NEW.xls      494.00 Kb   1566 
 658   รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมผู้ตรวจสอบกิจการปี2562 สหกรณ์เครือข่าย.xls      57.00 Kb   317 
 657   รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมผู้ตรวจสอบกิจการปี2562 สมาชิกสหกรณ์.xls      57.00 Kb   301 
 656   ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา 2562.pdf      53.08 Kb   446 
 655   หนังสือนำส่งประกาศ ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา2562.pdf      61.17 Kb   268 
 654   ใบตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบกิจการ.pdf      39.49 Kb   258 
 653   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ปี 2562.pdf      80.83 Kb   324 
 648   ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.pdf   ถึง 30 กันยายน 2562   71.06 Kb   316 
 647   หนังสือนำส่งประกาศ เรื่องเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 _29 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 _.pdf      65.31 Kb   304 
 646   ใบสมัคร คณะกรรมการอำนวยการสรรหา 2562.pdf      56.73 Kb   214 
 645   หน้าที่คณะกรรมการสรรหา.pdf      58.51 Kb   215 
 644   ประกาศรับสมัคร คณะกรรมการอำนวยการสรรหา ประจำปี 2563.pdf      52.24 Kb   208 
 643   หนังสือนำส่งรับสมัคร คณะกรรมการสรรหา.pdf      62.95 Kb   210 
 642   บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 - แนบสรรหาประกันชีิวต 25.pdf      74.61 Kb   261 
 641   ประกาศสรรหาบริษัทประกันชีวิต ปี 2563.pdf      70.34 Kb   332 
 632   รายชื่อสมาชิกอบรมสมาชิกใหม่ 30 มีนาคม 2562.xls      58.50 Kb   508 
 631   ประกาศ เรื่อง หยุดทำการ 24 พฤษภาคม 2562.pdf      68.41 Kb   224 
 629   ประกาศสหกรณ์ฯ ให้ทุนการศึกษา 2562.pdf      70.75 Kb   1161 
 608   ประกาศ โครงการช่วยเหลือสมาชิกมีหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ).pdf      74.72 Kb   683 
 607   ประกาศ โครงการช่วยเหลือสมาชิกมีหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ).pdf      74.72 Kb   177 
 602   ประกาศหยุดทำการ 22 กุมภาพันธ์ 2562 .pdf   ประกาศหยุดทำการ 22 กุมภาพันธ์ 2562    61.42 Kb   266 
 599   ประกาศ ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จ.pdf   ประกาศยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จแบบกระดาษ ให้ใช้ใบเสร็จบนเว็บไซต์แทน   79.81 Kb   422 
 591   ประกาศสหกรณ์ หยุดทำการ (4 มค 62).pdf      63.71 Kb   256 
 590   ประกาศ ขยายระยะเวลารับฝากออมทรัพย์พเศษ2 (ถึง 30 มิย 62).pdf      76.17 Kb   343 
 589   ประกาศ การกู้ยืมก่อนครบกำหนด (1 ธ.ค. 61 ถึง 31 มี.ค.62).pdf   รีไฟแนนท์ เปิดให้รีกู้ ถึง กำหนดถึงมีนาคม2262   60.46 Kb   539 
 587   รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในการจัดทำชุดอาหารว่างวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561.pdf      59.97 Kb   295 
 586   ประกาศประมูลเบรค จัดประชุมใหญ่ 2561.pdf      63.13 Kb   389 
 582   ประกาศเสนอราคาขายสินค้า.pdf      79.33 Kb   374 
 581   แบบเสนอราคาขายสินค้า วันประชุมใหญ๋ ปี 2561.pdf      34.61 Kb   292 
 580   ประกาศหยุดให้บริการ 2 พฤศจิกายน 2561.pdf      85.37 Kb   318 
 579   ประมูลขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของสหกรณ์.pdf      94.86 Kb   292 
 578   ประกาศประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561.pdf      322.01 Kb   404 
 577   ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหา2562.pdf      105.17 Kb   642 
 576   ประกาศ ปรับลดงวดการส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญและพัฒนา.pdf      309.04 Kb   562 
 575   ประกาศ เรื่อง จ่ายเงินค่าพาหนะ วันสรรหาประธาน กรรมการ.pdf      80.37 Kb   397 
 571   ประกาศ เรื่อง เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ2 ถึง 39 ธันวาคม 2561.pdf   ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2
เริ่มตั้งแต่ วันที่ 30 กันยาน 2561 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2561  
 74.40 Kb   457 
 557   ประกาศ เรื่อง คูณสมบัติของ สมาชิก กลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.pdf      71.65 Kb   798 
 555   ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2561ขึ้นเว็บ.xls      259.50 Kb   2121 
 554   ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561.pdf      72.69 Kb   741 

213 Results

«123»