หน้าแรก / งานเลือกตั้ง /
หมวดหมู่ รายละเอียด

0 Results


id ชื่อไฟล์ รายละเอียด ขนาดไฟล์ จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
 420   แบบลงทะเบียน กรณีเพิ่มชื่อ.xls      18.00 Kb   121 
 421   02.แบบประกาศจำนวนบัตรก่อนการสรรหา2561(ก.ส.2).pdf      177.44 Kb   99 
 422   03.แบบรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยสรรหา2561(ก.ส.3).pdf      184.19 Kb   151 
 423   04.แบบกรอกคะแนนการสรรหา(ก.ส.4)-1 (ผู้ตรวจสอบกิจการ).pdf      220.52 Kb   78 
 424   04.แบบกรอกคะแนนการสรรหา(ก.ส.4) (กรรมการดำเนินการ).pdf      248.06 Kb   87 
 425   05.แบบรายงานผลการนับคะแนน2561(ก.ส.5).pdf      203.79 Kb   81 
 426   06.ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหา2561(ก.ส.6).pdf      203.94 Kb   106 
 427   07.แบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่2561(ก.ส.7).pdf      187.56 Kb   86 
 428   08.ป้ายสำหรับปิดช่องใส่บัตรสรรหา2561(ก.ส.8).pdf      172.80 Kb   92 
 429   09.ประกาศจำนวนบัตรสรรหาหลังลงคะแนน2561(ก.ส.9).pdf      177.91 Kb   96 
 430   10.รายงานการส่งถุงบรรจุบัตรสรรหา(ก.ส.10).pdf      175.93 Kb   86 
 431   11.ประกาศงดการลงคะแนนสรรหาในวันสรรหา(ก.ส.11).pdf      175.57 Kb   85 
 432   12.ประกาศงดการนับคะแนนสรรหา(ก.ส.12).pdf      175.68 Kb   94 
 433   13.ข้อมูลจำนวนบัตรสรรหาในถุงวัสดุใส(ก.ส.13).pdf      175.97 Kb   89 
 434   14.แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ2561(ก.ส.14).pdf      202.46 Kb   98 
 435   15.ประกาศเปลี่ยนแปลงหน่วยสรรหาและสถานที่สรรหา2560(ก.ส.15).pdf      177.73 Kb   95 
 436   16.ประกาศข้อห้ามการหาเสียง2561(ก.ส.16).pdf      176.26 Kb   80 
 437   รวมจำนวนผู้มีสิทธิ์.xlsx      11.91 Kb   84 

18 Results