หน้าแรก / เอกสารประกอบกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต(แบบใหม่) /
หมวดหมู่ รายละเอียด

0 Results


id ชื่อไฟล์ รายละเอียด ขนาดไฟล์ จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
 23   คำขอกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิตหนังสือยินยอมหนังสือค้ำประกันNEW3.pdf   ฉบับรวมของผู้กู้ และผู้ค้ำในชุดเดียว (โปรดพิมพ์หนังสือค้ำประกันตามจำนวนผู้ค้ำประกัน)
เอกสารประกอบ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ (ผู้กู้/ผู้ค้ำ)
2. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า หรือใบมรณะบัตร
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
4. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน ให้เขียน 1 ชุด
5. หนังสือคำเตือน สำหรับผู้ค้ำประกัน ให้เขียน 1 ชุด
6. สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงไทย
7. สำเนา ฌกส. กระทรวงฯ
 
 275.20 Kb   14960 
 26   หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ.pdf   หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ และพัฒนาคุณภาพชีวิต(ใช้ฟอร์มเดียวกัน)   179.54 Kb   7232 
 172   ใบขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ.pdf   กู้สามัญ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ใช้ฟอร์มเดียวกัน    185.95 Kb   2637 
 456   คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน 22 พฤศจิกายน 2560 (แบบใหม่ ให้ใช้แทนแบบเดิม).pdf   คำเตือนแบบใหม่ผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มเดียวกันได้เลย   47.98 Kb   2255 

4 Results