หน้าแรก / ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี /
หมวดหมู่ รายละเอียด

0 Results


id ชื่อไฟล์ รายละเอียด ขนาดไฟล์ จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
 49   ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีการรับสมัครสมาชิกและการขาดสมาชิกภาพ พ.ศ. 2554 .pdf   พร้อมประกาศแนบท้าย   74.53 Kb   1853 
 52   ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ.pdf      125.29 Kb   792 
 53   ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิก.pdf      124.38 Kb   714 
 54   ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์.pdf      125.77 Kb   645 
 55   ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิต.pdf      117.60 Kb   606 
 56   ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเกื้อกูลสมาชิก.pdf      119.46 Kb   654 
 57   ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นทุนการศึกษาสมาชิกและบุตรสมาชิก.pdf      118.38 Kb   741 
 58   ว่าด้วยการผิดนัดในการส่งเงินชำระหนี้ .pdf      123.13 Kb   752 
 59   ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ .pdf      139.69 Kb   680 
 60   ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 .pdf      126.73 Kb   653 
 61   ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ.pdf      127.60 Kb   767 
 62   ว่าด้วยการให้เงินกุ้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้.pdf      121.09 Kb   944 
 63   ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน.pdf      132.11 Kb   726 
 64   ว่าด้วยการโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์.pdf      122.24 Kb   679 
 65   ว่าด้วยการับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น.pdf      138.54 Kb   645 
 66   ว่าด้วยค่าธรรมเนียมสำหรับสมาชิกที่ลาออกแล้วจะเข้าเป็นสมาชิกใหม่ .pdf      116.17 Kb   694 
 67   ว่าด้วยทุนเรือนหุ้น.pdf      123.46 Kb   728 
 68   ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก.pdf      121.83 Kb   651 
 69   ว่าด้วยสมาชิกสมทบ.pdf      135.98 Kb   747 
 167   ระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกประเภทลูกจ้างชั่วคราว.pdf      76.68 Kb   1313 
 170   ระเบียบสหกรณ์ ปี 2555.pdf      1.52 Mb   5591 
 464   ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการเพื่อการช่วยเหลือสมาชิก และบุคคลในครอบครัวพิการ.pdf   ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการเพื่อการช่วยเหลือสมาชิก และบุคคลในครอบครัวพิการ คนในครอบครัวพิการ   5.93 Mb   228 
 601   ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2561.pdf      114.44 Kb   579 
 636   ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ 2561.pdf      72.23 Kb   501 
 637   ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย การรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2561.pdf      62.47 Kb   245 

25 Results