หน้าแรก / ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี /
หมวดหมู่ รายละเอียด

0 Results


id ชื่อไฟล์ รายละเอียด ขนาดไฟล์ จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
 49   ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีการรับสมัครสมาชิกและการขาดสมาชิกภาพ พ.ศ. 2554 .pdf   พร้อมประกาศแนบท้าย   74.53 Kb   1714 
 52   ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ.pdf      125.29 Kb   655 
 53   ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิก.pdf      124.38 Kb   605 
 54   ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์.pdf      125.77 Kb   548 
 55   ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิต.pdf      117.60 Kb   513 
 56   ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเกื้อกูลสมาชิก.pdf      119.46 Kb   545 
 57   ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นทุนการศึกษาสมาชิกและบุตรสมาชิก.pdf      118.38 Kb   645 
 58   ว่าด้วยการผิดนัดในการส่งเงินชำระหนี้ .pdf      123.13 Kb   567 
 59   ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ .pdf      139.69 Kb   564 
 60   ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 .pdf      126.73 Kb   548 
 61   ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ.pdf      127.60 Kb   613 
 62   ว่าด้วยการให้เงินกุ้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้.pdf      121.09 Kb   803 
 63   ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน.pdf      132.11 Kb   620 
 64   ว่าด้วยการโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์.pdf      122.24 Kb   569 
 65   ว่าด้วยการับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น.pdf      138.54 Kb   539 
 66   ว่าด้วยค่าธรรมเนียมสำหรับสมาชิกที่ลาออกแล้วจะเข้าเป็นสมาชิกใหม่ .pdf      116.17 Kb   586 
 67   ว่าด้วยทุนเรือนหุ้น.pdf      123.46 Kb   613 
 68   ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก.pdf      121.83 Kb   547 
 69   ว่าด้วยสมาชิกสมทบ.pdf      135.98 Kb   618 
 167   ระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกประเภทลูกจ้างชั่วคราว.pdf      76.68 Kb   1203 
 170   ระเบียบสหกรณ์ ปี 2555.pdf      1.52 Mb   5044 
 464   ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการเพื่อการช่วยเหลือสมาชิก และบุคคลในครอบครัวพิการ.pdf   ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการเพื่อการช่วยเหลือสมาชิก และบุคคลในครอบครัวพิการ คนในครอบครัวพิการ   5.93 Mb   119 

22 Results