หน้าแรก / ระเบียบสหกรณ์(แบ่งหมวด) /
หมวดหมู่ รายละเอียด
  01 ระเบียบเกี่ยวกับสมาชิก   ระเบียบเกี่ยวกับสมาชิก  
  02 ระเบียบการรับฝาเงิน   ระเบียบการรับฝาเงิน  
  03 ระเบียบการกู้ยืม   ระเบียบเกี่ยวกับการกู้ยืม  
  04 ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการ -กองทุน   สวัสดิการสมาชิก กองทุนต่างๆ 
  05 ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ    

5 Results


id ชื่อไฟล์ รายละเอียด ขนาดไฟล์ จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
 213   (เอกสารแนบท้าย 11) ร่างระเบียบว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้??.doc   ระเบียบเทคโนโลยีสารสนเทศ   57.00 Kb   803 
 212   (เอกสารแนบท้าย 11) ร่างระเบียบว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้??.doc      57.00 Kb   1532 
 74   ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2555 _บังคับใช้ 29 ธ.ค. 2554 เป็นต้นไป_ 10 ม.ค.pdf      78.06 Kb   1224 
 73   ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนเรือนหุ้น พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 _ประกาศ 25 ธ.ค. 52_ บังคับ.pdf   พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 _ประกาศ 25 ธ.ค. 52_ บังคับใช้ 28 ธ.ค.   86.74 Kb   1280 
 72   _สำเนา_ รายงานการประชุม ครั้งที่ 9.2552 _25 มิ.ย.pdf      66.34 Kb   1625 
 71   (สำเนา) ระเบียบวาระการประชุม (8 ธ.ค. 52).pdf      70.33 Kb   1044 
 70   (สำเนา) ระเบียบวาระการประชุม (8 ธ.ค. 52).pdf      70.33 Kb   1222 

7 Results