หน้าแรก / แบบฟอร์มเอกสาร สมาคม ฌกส. /
หมวดหมู่ รายละเอียด
  ประกาศสมาคมฌาปนกิจ    
  รายงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ    

2 Results


id ชื่อไฟล์ รายละเอียด ขนาดไฟล์ จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
 927   ประกาศวันหยุดสมาคมฌาปนกิจ 12 กุมภาพันธ์ 2564.pdf      270.11 Kb   32 
 922   ประกาศ ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 27 มีนาคม 2564.pdf      196.01 Kb   67 
 917   รายงานจำนวนสมาชิก กสธท.pdf      55.16 Kb   288 
 916   รายงานจำนวนสมาชิก สส.ชสอ.pdf      115.03 Kb   264 
 915   รายงานสมาชิก สสธท.pdf      55.15 Kb   217 
 782   วาระประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 _ฌกส.pdf   รายงานประจำปี 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด   1,019.88 Kb   448 
 776   วาระประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (ฌกส.).pdf      1,019.70 Kb   543 
 773   แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ ฌกส.pdf      57.04 Kb   583 
 650   ประกาศ ให้สมาชิกพ้นสมาชิกภาพจาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ.pdf   ประกาศ แจ้งรายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562   313.96 Kb   819 
 615   วาระประชุมสามัญประจำปีสมาคมฌาปนกิจ 2561.pdf      613.64 Kb   717 
 574   ประกาศสมาชิกพ้นสภาพ สิงหาคม 2561.pdf      600.02 Kb   1069 
 562   ประกาศรายชื่อสมาชิกฌาปนกิจฯพ้นสมาชิกภาพ 13 สิงหาคม 2561.pdf      1.42 Mb   945 
 515   เงินรอตรวจสอบ สมาคมฌาปนกิจ.pdf   เงินรอตรวจสอบ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด   111.11 Kb   861 
 512   รายงานจำนวนสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561.pdf   รายงานจำนวนสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561   140.50 Kb   1108 
 508   รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 สมาคม ฌกส.pdf      379.86 Kb   1303 
 267   รายงานประชุมสามัญประจำปี 2558 สรุปเบื้องต้น.docx      110.93 Kb   1658 
 266   นำเสนอข้อมูลสมาคม ฌกส 12 มีนาคม 2559 (ประชุมใหญ).ppt      2.33 Mb   1377 
 151   สมาคม ฌกส.สอ.สสจ.อุดรธานี จำกัด 17 มี.ค.2555.ppt      2.71 Mb   1712 
 150   วาระประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554.doc      957.50 Kb   5539 
 149   ใบขอลาออกจาก สมาคม ฌกส .pdf      44.57 Kb   1483 
 147   ใบสมัครเป็นสมาชิกฌกส.doc   ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ฌกส
สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ ใช้แบบฟอร์มเดียวกัน 
 228.50 Kb   8961 

21 Results