หน้าแรก / แบบฟอร์มเอกสาร สมาคม ฌกส. /
หมวดหมู่ รายละเอียด
  ประกาศสมาคมฌาปนกิจ    
  รายงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ    

2 Results


id ชื่อไฟล์ รายละเอียด ขนาดไฟล์ จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
 917   รายงานจำนวนสมาชิก กสธท.pdf      55.16 Kb   26 
 916   รายงานจำนวนสมาชิก สส.ชสอ.pdf      115.03 Kb   12 
 915   รายงานสมาชิก สสธท.pdf      55.15 Kb   13 
 782   วาระประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 _ฌกส.pdf   รายงานประจำปี 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด   1,019.88 Kb   346 
 776   วาระประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (ฌกส.).pdf      1,019.70 Kb   491 
 773   แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ ฌกส.pdf      57.04 Kb   460 
 650   ประกาศ ให้สมาชิกพ้นสมาชิกภาพจาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ.pdf   ประกาศ แจ้งรายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562   313.96 Kb   770 
 615   วาระประชุมสามัญประจำปีสมาคมฌาปนกิจ 2561.pdf      613.64 Kb   689 
 574   ประกาศสมาชิกพ้นสภาพ สิงหาคม 2561.pdf      600.02 Kb   1042 
 562   ประกาศรายชื่อสมาชิกฌาปนกิจฯพ้นสมาชิกภาพ 13 สิงหาคม 2561.pdf      1.42 Mb   911 
 515   เงินรอตรวจสอบ สมาคมฌาปนกิจ.pdf   เงินรอตรวจสอบ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด   111.11 Kb   797 
 512   รายงานจำนวนสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561.pdf   รายงานจำนวนสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561   140.50 Kb   1061 
 508   รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 สมาคม ฌกส.pdf      379.86 Kb   1236 
 267   รายงานประชุมสามัญประจำปี 2558 สรุปเบื้องต้น.docx      110.93 Kb   1617 
 266   นำเสนอข้อมูลสมาคม ฌกส 12 มีนาคม 2559 (ประชุมใหญ).ppt      2.33 Mb   1354 
 151   สมาคม ฌกส.สอ.สสจ.อุดรธานี จำกัด 17 มี.ค.2555.ppt      2.71 Mb   1681 
 150   วาระประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554.doc      957.50 Kb   5450 
 149   ใบขอลาออกจาก สมาคม ฌกส .pdf      44.57 Kb   1398 
 147   ใบสมัครเป็นสมาชิก ฌกส.doc   ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ฌกส
สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ ใช้แบบฟอร์มเดียวกัน 
 229.00 Kb   8705 

19 Results