หน้าแรก / เอกสารประกอบกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต(แบบใหม่) /
หมวดหมู่ รายละเอียด

0 Results


id ชื่อไฟล์ รายละเอียด ขนาดไฟล์ จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
 456   คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน 22 พฤศจิกายน 2560 (แบบใหม่ ให้ใช้แทนแบบเดิม).pdf   คำเตือนแบบใหม่ผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มเดียวกันได้เลย   47.98 Kb   3429 
 172   ใบขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ.pdf   กู้สามัญ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ใช้ฟอร์มเดียวกัน    185.95 Kb   3237 
 26   หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ.pdf   หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ และพัฒนาคุณภาพชีวิต(ใช้ฟอร์มเดียวกัน)   179.54 Kb   8709 
 23   คำขอกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิตหนังสือยินยอมหนังสือค้ำประกันNEW3.pdf   ฉบับรวมของผู้กู้ และผู้ค้ำในชุดเดียว (โปรดพิมพ์หนังสือค้ำประกันตามจำนวนผู้ค้ำประกัน)
เอกสารประกอบ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ (ผู้กู้/ผู้ค้ำ)
2. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า หรือใบมรณะบัตร
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
4. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน ให้เขียน 1 ชุด
5. หนังสือคำเตือน สำหรับผู้ค้ำประกัน ให้เขียน 1 ชุด
6. สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงไทย
7. สำเนา ฌกส. กระทรวงฯ
 
 275.20 Kb   16738 

4 Results