หน้าแรก /
หมวดหมู่ รายละเอียด
  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี    
  ระเบียบสหกรณ์(แบ่งหมวด)   เกี่ยวกับสมาชิก,การรับฝากเงิน,การกู้ยืม,สวัสดิการ-กองทุน,การบริหารจัดการ 
  01 ระเบียบเกี่ยวกับสมาชิก   ระเบียบเกี่ยวกับสมาชิก  
  02 ระเบียบการรับฝาเงิน   ระเบียบการรับฝาเงิน  
  03 ระเบียบการกู้ยืม   ระเบียบเกี่ยวกับการกู้ยืม  
  04 ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการ -กองทุน   สวัสดิการสมาชิก กองทุนต่างๆ 
  05 ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ    
  ระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับสหกรณ์    

8 Results


id ชื่อไฟล์ รายละเอียด ขนาดไฟล์ จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
 49   ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีการรับสมัครสมาชิกและการขาดสมาชิกภาพ พ.ศ. 2554 .pdf   พร้อมประกาศแนบท้าย   74.53 Kb   1754 
 70   (สำเนา) ระเบียบวาระการประชุม (8 ธ.ค. 52).pdf      70.33 Kb   863 
 71   (สำเนา) ระเบียบวาระการประชุม (8 ธ.ค. 52).pdf      70.33 Kb   726 
 73   ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนเรือนหุ้น พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 _ประกาศ 25 ธ.ค. 52_ บังคับ.pdf   พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 _ประกาศ 25 ธ.ค. 52_ บังคับใช้ 28 ธ.ค.   86.74 Kb   847 
 74   ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2555 _บังคับใช้ 29 ธ.ค. 2554 เป็นต้นไป_ 10 ม.ค.pdf      78.06 Kb   843 
 75   1. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีการรับสมัครสมาชิกและการขาดสมาชิกภาพ 2554.pdf   ว่าด้วยคุณสมบัติวิธีการรับสมัครสมาชิกและการขาดสมาชิกภาพ พ.ศ. 2554   85.45 Kb   1163 
 77   3. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมสำหรับสมาชิกที่ลาออกแล้วจะเข้าเป็นสมาชิกใหม่ พ.ศ. 2550.pdf   แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 บังคับใช้ 1 ก.ค.   101.72 Kb   715 
 82   3. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 _ประกาศ 26.pdf      86.58 Kb   690 
 83   4. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจ พ.ศ. 2554 _ประกาศใช้ 1 ก.ค.pdf      82.41 Kb   709 
 84   5. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2พ.ศ. 2554 บังคับ.pdf      94.40 Kb   751 
 87   3. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหากรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม.pdf      100.05 Kb   662 
 88   4. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ. 2554 _ประกาศใช้ 1 ก.ค.pdf      75.55 Kb   702 
 90   ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ 30 มิ.ย.pdf      148.37 Kb   748 
 91   ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2553 _บังคับใช้ 12 ต.ค.pdf      173.77 Kb   653 
 92   ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2553 _รวมข้อมูลแก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ.pdf      151.32 Kb   579 
 93   ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ..pdf      127.96 Kb   581 
 94   ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2554 _ประกาศใช้ 9 ก.พ.pdf      167.09 Kb   577 
 95   ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2554 _ประกาศใช้ 30 มี.ค.pdf      166.40 Kb   668 
 96   ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.pdf   ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2553   150.40 Kb   685 
 97   1. ระเบียบว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ. 2550.pdf   ประกาศ ณ 2 กรกฎาคม 2550   76.13 Kb   851 
 98   2. ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม .pdf   ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552   85.78 Kb   620 
 100   4. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้เงินกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก.pdf   เพื่อการสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิต พ.ศ. 2552   96.01 Kb   726 
 101   5. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้เงินกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก เพื่อเกื้อกูลสมาชิก 25552.pdf   การใช้เงินกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก เพื่อเกื้อกูลสมาชิก พ.ศ. 2552   95.05 Kb   730 
 102   6. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้เงินกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก .pdf   เพื่อเป็นทุนการศึกษาสมาชิก และบุตรสมาชิก พ.ศ. 2552   92.10 Kb   759 
 103   7. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้เงินกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและเจ้าหน้าที่สหกรณ์.pdf   เพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2552   76.50 Kb   720 
 104   8. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด พ.ศ. 2552 .pdf   เพื่อเป็นสวัสดิการสมาชิกผู้เป็นโสด พ.ศ. 2552 (สวัสดิการคนโสด)   68.99 Kb   677 
 105   9. ระเบียบสหกรณ์ฯ 9. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ส.pdf   ประกาศ ณ 1 ตุลาคม 2551   320.28 Kb   559 
 108   3. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่หักเงินให้กับสหกรณ์ พ.ศ.pdf      66.22 Kb   730 
 109   4. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้เงินค่ารับรอง พ.ศ.pdf      65.18 Kb   622 
 110   5. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.pdf      106.42 Kb   622 
 112   7. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การขอใช้ห้องประชุมสหกรณ์ พ.ศ.pdf      66.50 Kb   536 
 115   10. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2554 .pdf      303.02 Kb   627 
 161   ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม.pdf   ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.2557   1,017.69 Kb   3687 
 162   ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์.pdf      881.75 Kb   1094 
 163   ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2555.pdf   ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2555   293.75 Kb   1228 
 167   ระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกประเภทลูกจ้างชั่วคราว.pdf      76.68 Kb   1234 
 170   ระเบียบสหกรณ์ ปี 2555.pdf      1.52 Mb   5187 
 212   (เอกสารแนบท้าย 11) ร่างระเบียบว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้??.doc      57.00 Kb   1200 
 213   (เอกสารแนบท้าย 11) ร่างระเบียบว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้??.doc   ระเบียบเทคโนโลยีสารสนเทศ   57.00 Kb   489 
 251   ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2558 24 ส.ค.58 และแก้ไขเพิ่ม.pdf   ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2558 24 ส.ค.58 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2/2558   315.81 Kb   2376 
 253   ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2558 24 ส.ค.58.pdf      131.35 Kb   1254 
 254   ประกาศกำหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้พศ2558แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2558.pdf      118.19 Kb   1549 
 309   ประกาศสหกรณ์กำหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้ พ.ศ.2559 - 27 มิ.ย.59.pdf      104.95 Kb   1487 
 344   ประกาศ รีไฟแนนท์ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 (1).pdf   1. สมาชิกสามารถใช้สิทธิ์กู้ยืมก่อนครบกำหนดได้เพียง 1 ครั้ง 2. สมาชิกต้องส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป และสามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต เดิมไม่น้อยกว่า 3 เดือน 3. สมาชิกต้องไม่เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ และเป็นผู้ค้ำประกันผู้ผิดนัดชำระ 4. ระยะเวลาดำเนินการเริ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 5. เงื่อนไขอื่น ๆ เช่น เงินได้รายเดือนคงเหลือ ผู้ค้ำประกัน และหลักประกันอื่น ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2559    145.27 Kb   1000 
 352   ประกาศ เรื่องแก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้ ฯ ฉบับที่ 3.pdf      160.18 Kb   1396 
 365   ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2560.pdf      175.08 Kb   346 
 380   ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2560-นายทะเบียนเห็นชอบ 15 ??.pdf      922.78 Kb   1943 
 449   ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2560 _แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ2560.pdf   ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560)   94.05 Kb   632 
 464   ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการเพื่อการช่วยเหลือสมาชิก และบุคคลในครอบครัวพิการ.pdf   ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการเพื่อการช่วยเหลือสมาชิก และบุคคลในครอบครัวพิการ คนในครอบครัวพิการ   5.93 Mb   138 
 482   ประกาศ ฉบับที่ 18-2561 เรื่องกำหนดระเบียบการให้กู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2560.pdf      592.10 Kb   635 
 601   ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2561.pdf      114.44 Kb   374 

51 Results