ขั้นตอนการสรรหา Blog Template for Bootstrap

[ เข้าสู่ระบบ ]

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ปี 2562

วันที่ 21 กันยายน 2561

แผนที่สรรหา แผนที่สรรหา ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย (แบบตาราง) ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย (แบบตาราง) ตรวจสอบสถานที่สรรหาแบบตาราง รายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการสรรหา กลับหน้าแรกสหกรณ์

รายชื่อผู้สมัคร

รายชื่อผู้สมัคร ประธานกรรมการ

รายชื่อผู้สมัคร ประธานกรรมการ

นายเสมอเทพ ศรีทาสร้อย
เบอร์ 1
นายเสมอเทพ ศรีทาสร้อย
นายเชวง ยอดยศ
เบอร์ 2
นายเชวง ยอดยศ
นายวิศิษ ใจมั่น
เบอร์ 3
นายวิศิษ ใจมั่น

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต1

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต1

 นายมานิตย์ นิยมเหลา
เบอร์ 1
นายมานิตย์ นิยมเหลา
นางนพมาศ ศรีทุม
เบอร์ 2
นางนพมาศ ศรีทุม
นายสมคิด สิทธิโคตร
เบอร์ 3
นายสมคิด สิทธิโคตร

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต2

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต2

นายสุเมธ ทาริวิก
เบอร์ 1
นายสุเมธ ทาริวิก
นายกิติพงษ์ บัวติก
เบอร์ 2
นายกิติพงษ์ บัวติก
นายถนัด ธุระพันธ์
เบอร์ 3
นายถนัด ธุระพันธ์

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต3

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต3

นายสุนันท์ สุวรรณ
เบอร์ 1
นายสุนันท์ สุวรรณ
นายธนโชติ คุยบุตร
เบอร์ 2
นายธนโชติ คุยบุตร
นายพัฒนากร อุดมภัย
เบอร์ 3
นายพัฒนากร อุดมภัย

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต4

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต4

จ.ส.อ.จรูญ แจ่มแจ้ง
เบอร์ 1
จ.ส.อ.จรูญ แจ่มแจ้ง
นางพัชรินทร์ ชำนาญกิจ
เบอร์ 2
นางพัชรินทร์ ชำนาญกิจ
นายประเสริฐ สุภภูมิ
เบอร์ 3
นายประเสริฐ สุภภูมิ
นายนกเทศ วงศ์กระโทก
เบอร์ 4
นายนกเทศ วงศ์กระโทก

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต5

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต5

ว่าที่ ร.ต.ไชยวัฒน์ แพงพรมมา
เบอร์ 1
ว่าที่ ร.ต.ไชยวัฒน์ แพงพรมมา
นายพูลสินธุ์ พงษ์ประเทศ
เบอร์ 2
นายพูลสินธุ์ พงษ์ประเทศ
นายคะเชนทร์ จันทรทิพย์
เบอร์ 3
นายคะเชนทร์ จันทรทิพย์
นายนิทัศน์ น้อยจันอัด
เบอร์ 4
นายนิทัศน์ น้อยจันอัด

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต6

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต6

นายทรงยศ ธรรมมาจิตร
เบอร์ 1
นายทรงยศ ธรรมมาจิตร
นายปุรินทร์ จุนโกเศศ
เบอร์ 2
นายปุรินทร์ จุนโกเศศ
น.ส.อมรรัตน์ อัครเศรษฐ์สกุล
เบอร์ 3
น.ส.อมรรัตน์ อัครเศรษฐ์สกุล
นายรังสรรค์ พบวงศ์ษา
เบอร์ 4
นายรังสรรค์ พบวงศ์ษา
นายบุญโฮม ผิวฝ้าย
เบอร์ 5
นายบุญโฮม ผิวฝ้าย

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต7

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต7

นางเทพี รอดขันเมือง
เบอร์ 1
นางเทพี รอดขันเมือง
นายพรหมินทร์ เค้าโคตร
เบอร์ 2
นายพรหมินทร์ เค้าโคตร
น.ส.ปราณี พระโรจน์
เบอร์ 3
น.ส.ปราณี พระโรจน์
นายวัชรินทร์ พันธุ์เทศ
เบอร์ 4
นายวัชรินทร์ พันธุ์เทศ