ขั้นตอนการสรรหา Blog Template for Bootstrap

[ เข้าสู่ระบบ ]

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

การสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563

วันที่ 25 กันยายน 2562

กลับหน้าแรกสหกรณ์ ดูผลคะแนน ขั้นตอนการสรรหา ผลคะแนน แผนที่สรรหา แผนที่สรรหา ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย (แบบตาราง) ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย (แบบตาราง) ตรวจสอบสถานที่สรรหาแบบตาราง รายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการสรรหา

ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ

ผู้สมัคร / ผลคะแนนรวม
หน่วยสรรหา / ผลคะแนนรายหน่วย
กรรมการฯ เขต1 รวม 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
1) นางพัชรี ฤทธิ์ศร 1582 285683745479541729322350694159432950392343537579258270684020394511
2) นายสมคิด สิทธิโคตร 1467 29864148465230451010528344294886933585627433246553825343628605161
3) นายอภิวัฒน์ ปิตุพงศ์ 353 2885241064041461271334526811574235267039246
กรรมการฯ เขต2 รวม 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
1) นางสาวศิวาการ จันทะไทย 1765 3673715948126871032333054643449757161303747547480258960553337506219
2) นายสาคร อำคา 1522 395846365351356610145988613862443627143924433253555234444167825465
กรรมการฯ เขต3 รวม 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
1) นายเชวง ยอดยศ 1863 4065776544876429283940598238618685623346436087822510458573857415724
2) นายสุนันท์ สุวรรณ 1342 29654231545428401094691493453312527102827341951563735393549935952
กรรมการฯ เขต4 รวม 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
1) นายนกเทศ วงศ์กระโทก 1646 29616457366450123128314468172712413059333543477076259053503734435820
2) นายเสกสรรค์ สองจันทร์ 1614 426853426674405692051945469102121036103928503453524938433876926054
กรรมการฯ เขต5 รวม 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
1) นายอู๊ด พลนามอินทร์ 1563 285569635057461931163451652848555449363040668174179250482640655624
2) นายนิทัศน์ น้อยจันอัด 1388 386242324476394257468041395133213293623754342583633404359634652
3) นายวารี ไชยา 317 81332412923277614893738719103213511947710152
กรรมการฯ เขต6 รวม 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
1) นายสุรัตน์ กัณหา 1926 5179105855890572835353154843860977766374549618794139859584033515219
2) นายสุพัฒน์ กองศรีมา 1321 2352212443483141412528539335022332372622371851774535363582906658
กรรมการฯ เขต7 รวม 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
1) นางเทพี รอดขันเมือง 1582 285960624969451429283051632452666243393745598889188954563031464819
2) นายชาญณรงค์ พงษ์ไทย 1503 436249345067385310165084504652544438731215025406339323846391076461
3) นายสุรพล ป้อมพันธ์ 227 58552756137410510657075128312742534126
ผู้ตรวจสอบกิจการ รวม 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
1) นางสาววิไลรัตน์ จิตตโคตร 2180 56105758786694549211142748736529185563237635854725311480925399947478
2) นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด 1970 49865563811511135026438570693045554240275845776274765452704532694828
3) นางชนัญชิดา สองสี 1451 4562494247412710181419102525087626148152728726463137346583324393822
4) นายศุภจิตต์ เฮ้ารัง 840 14223316112314176151043204199463326161614304241112315182421303911
5) นายปริญญา แฝงศรีคำ 974 28533937132713246141644271837302829111913304758255926211734565025
6) นางสาวพรพิมล พงษ์ไทย 1453 337052493467313818133118504441674933143230534057495836333777836848