Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. สหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด.24 เข้าศึกษาดูงาน การจัดทำ สหกรณ์สีขาว — 14 สิงหาคม 2018
  2. ประกาศรายชื่อสมาชิกฌาปนกิจฯพ้นสมาชิกภาพ — 14 สิงหาคม 2018
  3. ให้กู้ยืมตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิ รอบ2 — 14 สิงหาคม 2018
  4. ขอเชิญสมาชิกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหา ประธานกรรมการ และกรรมการ — 8 สิงหาคม 2018
  5. คุณสมบัติสมาชิกลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุข — 6 สิงหาคม 2018

Author's posts listings



ส.ค.
14


สหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด.24 เข้าศึกษาดูงาน การจัดทำ สหกรณ์สีขาว

14 สิงหาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 …

Continue reading »

ส.ค.
14


ประกาศรายชื่อสมาชิกฌาปนกิจฯพ้นสมาชิกภาพ

ชื่อสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ พ้นสมาชิกภาพ ประกาศรายชื่อส …

Continue reading »

ส.ค.
14


ให้กู้ยืมตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิ รอบ2

ประกาศ เรื่อง ให้กู้ยืมเงินตามโครงการส่งเสริมอาชีพ รอบส …

Continue reading »

ส.ค.
08


ขอเชิญสมาชิกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหา ประธานกรรมการ และกรรมการ

>>ตรวจสอบหน่วยสรรหา คลิ๊ก >>รายชื่อผู้สมัคร …

Continue reading »

ส.ค.
06


คุณสมบัติสมาชิกลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ เรื่อง คูณสมบัติของ สมาชิก กลุ่มพนักงานกระทรวงสา …

Continue reading »

ส.ค.
06


รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย …

Continue reading »

ส.ค.
01


การดาวน์โหลดไฟล์คำขอและหนังสือกู้จาก Admin

ก.ค.
31


โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมบุคลากร

    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จ …

Continue reading »

ก.ค.
31


กฎ ข้อบังคับ คำสั่งหนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย และประกาศสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกได้ทราบ

กฎ ข้อบังคับ คำสั่งหนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย ป …

Continue reading »

ก.ค.
31


การใช้บุคคลค้ำประกันการกู้ยืม และหลักประกันเพื่อความมั่นคงอื่น

การใช้บุคคลค้ำประกันการกู้ยืม สมาชิกกลุ่มที่ 1 จะเป็นผู …

Continue reading »