Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. ผลการนับคะแนนสรรหา ประธาน+กรรมการ ปี 2562 — 24 กันยายน 2018
  2. ขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 — 24 กันยายน 2018
  3. ปรับลดงวดการส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญและพัฒนาคุณภาพชีวิต — 24 กันยายน 2018
  4. แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนเงินปันผล — 21 กันยายน 2018
  5. ประกาศ เรื่อง จ่ายเงินค่าพาหนะ วันสรรหาประธาน กรรมการ — 19 กันยายน 2018

Author's posts listingsส.ค.
31


ประกาศ หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้กู้ยืมเงิน สามัญ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ฉบั …

Continue reading »

พ.ค.
11


กำหนดระยะเวลาชำระหนี้สวัสดิการเพื่อการศึกษา เป็น 48 งวด

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด เร …

Continue reading »

เม.ย.
07


วิธีรับข่าวสารทางเฟสบุ๊คสหกรณ์โดยอัตโนมัติ

1. ไปที่ www.facebook.com/udcoop 2. กดถูกใจ และติดตาม เ …

Continue reading »

มี.ค.
17


เรื่อง การฝากเงินกับสหกรณ์ภายนอก

มี.ค.
16


เอกสารเผยแพร่

 การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก.pdf   &nbs …

Continue reading »

มี.ค.
09


เปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการกู้เงิน

เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎห …

Continue reading »

มี.ค.
07


การสรรหาประธาน, กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2558

ดาวน์โหลด งานนำเสนอ การสรรหาประธาน, กรรมการ และผู้ตรวจ …

Continue reading »

มี.ค.
07


ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีการรับสมัครสมาชิก และการขาดสมาชิกภาพ พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีการรับสมัครสมาชิก แล …

Continue reading »

ก.พ.
23


กำหนดวงเงินกู้ยืมเงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษา

ประกาศกำหนดวงเงินกู้ยืมเงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการศึก …

Continue reading »

ธ.ค.
09


คืนเงิน สสธท.ล่วงหน้า

สืบเนื่องจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ส …

Continue reading »