Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. การตรวจสอบข้อมูล สสธท.(ล้านที่1) และ กสธท.(ล้านที่2) — 19 มิถุนายน 2019
  2. การรับสมัครสมาชิก ฌาปนกิจและกองทุน — 17 มิถุนายน 2019
  3. สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก — 16 มิถุนายน 2019
  4. เชิญใช้บริการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก — 16 มิถุนายน 2019
  5. อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการ ยื่นใบสมัคร ภายใน 28 มิ.ย. 2562 — 12 มิถุนายน 2019

Author's posts listingsก.ค.
02


สหกรณ์ขยายวงเงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็น 3 ล้านบาท

อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 20 ค …

Continue reading »

ก.พ.
26


ขยายงวดชำระหนี้และหลักประกันเงินกู้สามัญและพัฒนาคุณภาพชีวิต

มติที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 20 เมื่อ 29 มกราคม 2556 มี …

Continue reading »

พ.ย.
08


การจัดสวัสดิการ และเงินกู้แก่สมาชิกแต่ละประเภท

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้เปิดรับสมาชิกประเภทลูกจ้างชั่วคราวเข้า …

Continue reading »

ก.ย.
03


ระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ระเบียบนายทะเบียนผู้ตรวจสอบ

เม.ย.
11


สสธท.เปิดรับสมาชิกสมทบ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย …

Continue reading »

มี.ค.
05


หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมแก่สมาชิก

สหกรณ์ฯเปลี่ยนหลักเกณฑ์การกู้ดังนี้ กู้ ฉุกเฉินทั่วไปแล …

Continue reading »

ก.พ.
13


ประกาศสหกรณ์เรื่องความหมายของลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด เรื …

Continue reading »