Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. กองทุน กสธท.(ล้านที่2) เปลี่ยนแปลงใบรับรองแพทย์ — 9 กันยายน 2019
  2. เปลี่ยนแปลงใบสมัคร สสธท.(ล้านที่1) — 2 กันยายน 2019
  3. ประกาศ เปลี่ยนแปลงสถานที่สรรหากรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ — 30 สิงหาคม 2019
  4. ประกาศและคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยสรรหา — 29 สิงหาคม 2019
  5. ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ 28 สิงหาคม 2562 — 28 สิงหาคม 2019

Author's posts listingsพ.ย.
16


ประกาศ ระเบียบเงินกู้ 2558 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2558

 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และด …

Continue reading »

พ.ย.
05


แจ้งอัตราเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าต่ออายุสมาชิก สสธท. ประจำปี 2559

 

ส.ค.
31


ประกาศ หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้กู้ยืมเงิน สามัญ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ฉบั …

Continue reading »

พ.ค.
11


กำหนดระยะเวลาชำระหนี้สวัสดิการเพื่อการศึกษา เป็น 48 งวด

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด เร …

Continue reading »

เม.ย.
07


วิธีรับข่าวสารทางเฟสบุ๊คสหกรณ์โดยอัตโนมัติ

1. ไปที่ www.facebook.com/udcoop 2. กดถูกใจ และติดตาม เ …

Continue reading »

มี.ค.
17


เรื่อง การฝากเงินกับสหกรณ์ภายนอก

มี.ค.
16


เอกสารเผยแพร่

 การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก.pdf   &nbs …

Continue reading »

มี.ค.
09


เปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการกู้เงิน

เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎห …

Continue reading »

มี.ค.
07


การสรรหาประธาน, กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2558

ดาวน์โหลด งานนำเสนอ การสรรหาประธาน, กรรมการ และผู้ตรวจ …

Continue reading »

มี.ค.
07


ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีการรับสมัครสมาชิก และการขาดสมาชิกภาพ พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีการรับสมัครสมาชิก แล …

Continue reading »