Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. สหกรณ์เปิดให้รีไฟแนนซ์ ระหว่าง 1 ธ.ค.2562-31 มี.ค.2563 — 18 พฤศจิกายน 2019
  2. แนะนำคณะกรรมการชุดที่ 27 — 17 พฤศจิกายน 2019
  3. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด — 14 พฤศจิกายน 2019
  4. วิธีแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ — 11 พฤศจิกายน 2019
  5. กำหนดรับสัญญาเงินกู้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 — 7 พฤศจิกายน 2019

Author's posts listingsต.ค.
21


ขอเชิญสมาชิกดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2562.pdf

ต.ค.
09


รายงานการถอนชำระประกันชีวิต ปี 2563 วันที่ 3 และ10 ตุลาคม 2562

สมาชิกสามารถตรวจสอบรายการโอนถอนชำระประกันชีวิตประกอบการ …

Continue reading »

ต.ค.
03


การตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนปันผล+เฉลี่ยคืน

วิธีตรวจสอบบัญชีรับโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน(ตามรูปภาพ) …

Continue reading »

ก.ย.
27


ขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ดาวน์โหลดประกาศ >>  ประกาศสหกรณ์ ฯ เชิญประชุมใหญ่ …

Continue reading »

ก.ย.
26


ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้แทนเป็นร้อยละ 3.00 ต่อปี

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯชุดที่ 26 ในการปร …

Continue reading »

ก.ย.
25


ประกาศผลการนับคะแนนสรรหากรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหา 25 กันยายน 2562.pdf 

ก.ย.
18


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึง 30 ธ.ค.2562

ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.pd …

Continue reading »

ก.ย.
17


แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนเงินปันผล

การแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนเงินปันผล สำหรับสมาชิกที่ป …

Continue reading »

ก.ย.
16


การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่สมาชิก ได้รับจากสหกรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที …

Continue reading »

ก.ย.
09


กองทุน กสธท.(ล้านที่2) เปลี่ยนแปลงใบรับรองแพทย์

  ใบสมัครกองทุนกสธทล้านที่2ใหม่พร้อมใบรับรองแพทย์ …

Continue reading »