Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและจ่ายค่าพาหนะ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 — 28 ตุลาคม 2020
  2. คำสั่งแต่งตั้งอาสานับคะแนนในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 — 28 ตุลาคม 2020
  3. รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ขายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 — 28 ตุลาคม 2020
  4. แบบฟอร์มขอวางขายสินค้าวันประชุมใหญ่ — 20 ตุลาคม 2020
  5. รายงานประจำปี 2563 — 17 ตุลาคม 2020

Author's posts listingsต.ค.
05


รายงานการโอนถอนชำระประกันชีวิต 2 ตุลาคม 2563

รายงานการโอนถอนชำระประกันชีวิต 2 ตุลาคม 2563 .xlsx

ต.ค.
03


กำหนดรับสัญญาเงินกู้

ต.ค.
02


การแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนเงินปันผล

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินปันผล และเฉลี่ยคืน.pdf

ต.ค.
01


ข่าวสารการรับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์และกองทุนประกันชีวิต เริ่ม 1 ตุลาคม 2563

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มในชุดใบส …

Continue reading »

ก.ย.
30


ประกาศ รับสมัครสมาชิกอาสานับคะแนนการลงมติที่ประชุมในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

          ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จ …

Continue reading »

ก.ย.
30


ประกาศ ประมูลจัดทำอาหารว่างในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  กำหน …

Continue reading »

ก.ย.
30


ประกาศ เสนอราคาขายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  กำห …

Continue reading »

ก.ย.
28


เชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ก.ย.
25


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึง 31 มีนาคม 2564

ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึง 31 มี …

Continue reading »

ก.ย.
24


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท.

กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์อ …

Continue reading »