Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. ขอเชิญใช้บริการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก — 17 กุมภาพันธ์ 2020
  2. ประกาศหยุดทำการ 26 กุมภาพันธ์ 2563 — 14 กุมภาพันธ์ 2020
  3. โครงการส่งเสริมจริยธรรมบุคลากร 7-9 ก.พ. 2563 — 11 กุมภาพันธ์ 2020
  4. การรับสมัครฌาปนกิจและกองทุน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 — 11 กุมภาพันธ์ 2020
  5. ข่าวการรับสมัคร ฌาปนกิจ สสธท.(ล้านที่1) — 4 กุมภาพันธ์ 2020

Author's posts listingsพ.ย.
08


การจัดสวัสดิการ และเงินกู้แก่สมาชิกแต่ละประเภท

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้เปิดรับสมาชิกประเภทลูกจ้างชั่วคราวเข้า …

Continue reading »

ก.ย.
03


ระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ระเบียบนายทะเบียนผู้ตรวจสอบ

เม.ย.
11


สสธท.เปิดรับสมาชิกสมทบ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย …

Continue reading »

มี.ค.
05


หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมแก่สมาชิก

สหกรณ์ฯเปลี่ยนหลักเกณฑ์การกู้ดังนี้ กู้ ฉุกเฉินทั่วไปแล …

Continue reading »

ก.พ.
13


ประกาศสหกรณ์เรื่องความหมายของลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด เรื …

Continue reading »