Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. ขอเชิญใช้บริการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก — 14 มีนาคม 2019
  2. ภาพข่าววันประชุมใหญ่’2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ — 11 มีนาคม 2019
  3. ข่าว กสธท. (ล้านที่2) — 11 มีนาคม 2019
  4. ข่าว สสธท. (ล้านที่ 1) — 8 มีนาคม 2019
  5. ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 4 มีนาคม 2562 — 4 มีนาคม 2019

Author's posts listingsก.พ.
05


โครงการช่วยเหลือสมาชิกมีหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ดาวน์โหลด:  ประกาศ โครงการช่วยเหลือสมาชิกมีหนี้กองทุนให …

Continue reading »

ก.พ.
04


รายงานผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2561

รายงานผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2561.pdf

ก.พ.
04


จดหมายข่าวส 4 ก.พ.2562

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว  กุมภาพันธ์ 2562.pdf

ม.ค.
30


สรุปการรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์

ม.ค.
10


กสธทเปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 65 ปี

อายุไม่เกิน 65 ปี ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อายุไม่เกิน 6 …

Continue reading »

ม.ค.
10


ขยายระยะเวลาการรับสมัครและสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ กสธท.(ล้านที่2)

ม.ค.
09


ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2561

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดระเบียบว่าด้วยการให้กู้แก่สมาชิกแล …

Continue reading »

ม.ค.
07


โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จัดทำโครง …

Continue reading »

ธ.ค.
27


ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จประจำเดือนให้แก่สมาชิก(แบบกระดาษ)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ที่ …

Continue reading »

ธ.ค.
20


จดหมายข่าวสหกรณ์ ฉบับ 19 ธันวาคม 2561 (One-page)