Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. ขอเชิญใช้บริการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก — 20 มกราคม 2021
  2. โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิกในเขตอำเภอเมือง — 19 มกราคม 2021
  3. รายงานจำนวนสมาชิก กสธท. — 15 มกราคม 2021
  4. รายงานจำนวนสมาชิก สส.ชสอ — 15 มกราคม 2021
  5. รายงานสมาชิก สสธท — 15 มกราคม 2021

Author's posts listingsธ.ค.
14


รายงานการตรวจสอบกิจการ พฤศจิกายน 2563

รายงานการตรวจสอบกิจการ พฤศจิกายน 2563.pdf

พ.ย.
25


ประกาศ ให้กู้รวมหนี้ก่อนกำหนด 1 ธันวาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

ประกาศให้กู้รวมหนี้ก่อนกำหนด 1ธันวาคม 2563-30 กันยายน 2 …

Continue reading »

พ.ย.
25


แต่งตั้งกรรมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปี 2564

แต่งตั้งกรรมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปี 2564.pdf

พ.ย.
13


ต้อนรับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

พ.ย.
11


มอบเงิน ฌาปนกิจ,สสธท.และกองทุนภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายสาคร รอดขันเมือง ประธาน …

Continue reading »

พ.ย.
11


โครงการสแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ โดย สสธท.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย …

Continue reading »

พ.ย.
06


กำหนดรับสัญญาเงินกู้ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

พ.ย.
06


ประกาศ เปิดให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนด (Refinance)

ประกาศ เปิดให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนด (Re …

Continue reading »

พ.ย.
02


ประกาศ รับสมัครสมาชิก กสธท.ล้านที่ 2 (รอบวาระพิเศษ59-64ปี)

ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. (รอบวาระพิเศษ59-64ปี).pdf แบ …

Continue reading »

ต.ค.
17


รายงานประจำปี 2563

รายงานประจำปี 2563.pdf  รายงานประจำปี 2562.pdf  (สำหรับ …

Continue reading »