Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและจ่ายค่าพาหนะ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 — 28 ตุลาคม 2020
  2. คำสั่งแต่งตั้งอาสานับคะแนนในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 — 28 ตุลาคม 2020
  3. รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ขายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 — 28 ตุลาคม 2020
  4. แบบฟอร์มขอวางขายสินค้าวันประชุมใหญ่ — 20 ตุลาคม 2020
  5. รายงานประจำปี 2563 — 17 ตุลาคม 2020

Author's posts listingsก.ค.
15


รายงานสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ เข้าใหม่ ลาออก และเสียชีวิต ณ 30 มิถุนายน 2563

ฌกส. รายงานสมาชิกเข้าใหม่-ลาออก-เสียชีวิต ณ 30 มิถุนายน …

Continue reading »

ก.ค.
08


รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหา.pdf

ก.ค.
07


ประกาศ ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2563

ประกาศสหกรณ์ฯ ให้ทุนการศึกษา 2563.pdf สมาชิกที่ได้รับทุ …

Continue reading »

มิ.ย.
22


มอบเงินสงเคราะห์สมาชิก กสธท.

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายเสมอเทพ ศรีทาสร้อย ประธานกรร …

Continue reading »

มิ.ย.
01


มอบเงินสงเคราะห์สมาชิกกองทุนภาคอีสาน

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายเสมอเทพ ศรีทาสร้อย ประธานกรรม …

Continue reading »

พ.ค.
24


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท.(ล้านที่2)

มอบเงินสงเคราะห์สมาชิก กสธท.(ล้านที่2) แก่ครอบครัวนางชู …

Continue reading »

พ.ค.
24


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

มอบเงินสงเคราะห์สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) แก่ครอบครัวนางชู …

Continue reading »

พ.ค.
21


แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพิบัติ

แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพิบัติ.pdf

พ.ค.
12


กำหนดคุณสมบัติสมาชิกกลุ่มพนักงานกระทรวง(สายวิชาชีพ)และลูกจ้างชั่วคราวสาย(วิชาชีพ) (กลุ่ม2)

ประกาศกำหนดคุณสมบัติสมาชิกกลุ่มพนักงานกระทรวง(สายวิชาชี …

Continue reading »

พ.ค.
08


มอบจักรเย็บผ้า สำหรับทำหน้ากากป้องกันโควิด-19