Category Archive: ทั่วไปก.ย.
21


แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนเงินปันผล

การแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนเงินปันผล สำหรับสมาชิกที่ป …

Continue reading »

ก.ย.
19


ประกาศ เรื่อง จ่ายเงินค่าพาหนะ วันสรรหาประธาน กรรมการ

     ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  …

Continue reading »

ก.ย.
19


ฌาปนกิจสงเคราะห์ แจ้งรายชื่อสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ

     ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเ …

Continue reading »

ก.ย.
17


ขอเชิญสมาชิกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหา ประธานกรรมการ และกรรมการ

  >ตรวจสอบหน่วยสรรหา คลิ๊ก ดาวน์โหลด: แบบคำร้องขอเพิ …

Continue reading »

ก.ย.
03


หยุดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM

ดาวน์โหลดประกาศ หยุดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน ATM 29 กันย …

Continue reading »

ส.ค.
27


ประกาศ รายชื่อสมาชิกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก รอบที่ 2

บัดนี้สหกรณ์ ได้พิจารณาคำขอเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ …

Continue reading »

ส.ค.
23


ข้อห้ามในการหาเสียง

ข้อห้ามในการหาเสียง           ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธ …

Continue reading »

ส.ค.
06


คุณสมบัติสมาชิกลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ เรื่อง คูณสมบัติของ สมาชิก กลุ่มพนักงานกระทรวงสา …

Continue reading »

ก.ค.
31


กฎ ข้อบังคับ คำสั่งหนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย และประกาศสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกได้ทราบ

กฎ ข้อบังคับ คำสั่งหนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย ป …

Continue reading »

ก.ค.
31


การใช้บุคคลค้ำประกันการกู้ยืม และหลักประกันเพื่อความมั่นคงอื่น

การใช้บุคคลค้ำประกันการกู้ยืม สมาชิกกลุ่มที่ 1 จะเป็นผู …

Continue reading »