Daily Archive: 18 กันยายน 2020ก.ย.
18


ผลคะแนนการสรรหาอย่างไม่เป็นทางการ

สมาชิกสามารถตรวจสอบผลคะแนนสรรหาประธานและกรรมการสหกรณ์ฯอ …

Continue reading »

ก.ย.
18


ประกาศ กำหนดเกณฑ์พิจารณาตามดุลพินิจ พ.ศ.2563

ประกาศฯกำหนดเกณฑ์พิจารณาตามดุลพินิจ พ.ศ.2563.pdf