«

»

ก.พ.
04


เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข3

saving_sp3

(เปิดให้บริการตลอดไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด            ชุดที่  21   ในการประชุมครั้งที่  3/2557  เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2556  มีมติเห็นชอบเปิดให้บริการเงินฝาก           ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุขตลอดไปโดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ  โดยมีหลักเกณฑ์การรับฝากเงินดังนี้
หลักเกณฑ์การรับฝากเงิน
1. สมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากได้คนละ 1 บัญชี
2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกตั้งแต่  100  บาท  แต่ไม่เกิน  2,000  บาท  และฝากครั้งต่อไปเท่ากับจำนวนที่ฝากครั้งแรก
3. กำหนดให้ฝากโดยวิธีหักฝากจากเงินได้รายเดือนทุกเดือน
4. เมื่อสมาชิกเกษียณราชการจึงสามารถถอนเงินฝากได้ไม่เกินเดือนละ  2  ครั้ง  ในกรณีต้องถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด  (ก่อนเกษียณราชการ)  ต้องถอนพร้อมกับปิดบัญชีเงินฝาก  และไม่สามารถเข้าร่วมโครงการอีก
5. กรณีเป็นข้าราชการบำนาญต้องฝากอย่างน้อย  5  ปี  จึงสามารถถอนเงินฝากได้
6. อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากเป็นไปตามประกาศสหกรณ์  (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ  5.25  ต่อปี)        และจะคำนวณดอกเบี้ยทบต้นให้เมื่อสิ้นปีบัญชี
7. สำหรับสมาชิกที่เปิดบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุขแล้ว  สามารถเพิ่มจำนวนเงินฝากรายเดือนได้          แต่ไม่เกิน  2,000  บาท  (แต่ไม่สามารถที่จะลดจำนวนเงินฝากรายเดือนได้)

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข.pdf 


Share to Line