«

»

ก.พ.
07


การใช้บุคคลค้ำประกันการกู้ยืม และหลักประกันความมั่นคง

การใช้บุคคลค้ำประกันการกู้ยืม

1. สมาชิกกลุ่มที่ 1 จะเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้กับผู้กู้มากกว่า 9 สัญญาไม่ได้

1.1 ค้ำประกันเงินกู้สามัญ หรือเงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ไม่เกิน 7 สัญญา

1.2 ค้ำประกันเงินกู้สามัญสวัสดิการและ/หรือสามัญเสริมสภาพคล่องได้ไม่เกิน 2 สัญญา และไม่ค้ำประกันซ้ำซ้อนกับสัญญาเงินกู้สามัญ หรือเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้กู้

2. สมาชิกกลุ่มที่ 1 ค้ำประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 420,000 บาท

     สมาชิกกลุ่มที่ 1 ค้ำประกันให้กับสมาชิกกลุ่มที่ 2,3 และ 4 ได้

     มาชิกกลุ่มที่ 2,3 และ 4 ให้ค้ำประกันได้เฉพาะสมาชิกในกลุ่มเดียวกันเท่านั้น โดยค้ำประกันได้ไม่เกิน 6 สัญญา

3. ให้มีบุคคลค้ำประกันเงินกู้ยืมสำหรับสมาชิกกลุ่มที่ 1 ดังนี้

50,001  –  420,000 ผู้ค้ำไม่น้อยกว่า 1 คน

420,001 –   840,000 ผู้ค้ำไม่น้อยกว่า 2 คน

840,001 – 1,260,000 ผู้ค้ำไม่น้อยกว่า 3 คน

1,260,001 – 1,680,000 ผู้ค้ำไม่น้อยกว่า 4 คน

1,680,001- 2,100,000 ผู้ค้ำไม่น้อยกว่า 5 คน

2,100,001- 2,520,000 ผู้ค้ำไม่น้อยกว่า 6 คน

2,520,001- 3,000,000 ผู้ค้ำไม่น้อยกว่า 7 คน

*กู้เกิน 8 แสน  ทำประกันชีวิต  กรณีทำประกันชีวิตไม่ผ่านให้สมัครสมาชิกฌาปนกิจชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (ชสอ)

หมายเหตุ ประกันชีวิตเพื่อกู้ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เนื่องจากอายุกรมธรรม์ไม่ถึง

 10 ปี และเป็นการประกันชีวิตกลุ่ม

 

หลักประกันเพื่อความมั่นคงอื่น

  1. เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด และได้รับความคุ้มครองแล้ว กรณียังไม่ได้รับความคุ้มครองต้องจัดทำประกันชีวิตในวงเงินทุนประกัน 100,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี
  2. กู้ 150,000 บาท ขึ้นไป ต้องเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุข กรณีไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ ให้จัดหาผู้ค้ำประกันเพิ่มอีก1คนหรือจัดทำประกันชีวิตเพิ่มจากทุนประกันเดิมอีก200,000 บาท
  3. เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย กรณีกู้ยืมเงินตั้งแต่ 2,000,000.00 บาท ขึ้นไป

 

ค่าธรรมเนียมในการ รีกู้ใหม่ สัญญาสาสามัญทั่วไป สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต สามัญเสริมสภาพคล่อง  ซึ่งมีบุคคลค้ำประกันเงินกู้

ผู้กู้ต้องชำระค่าธรรมเนียมรีกู้ใหม่ 200 บาท
(เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน)

 


Share to Line