«

»

พ.ย.
28


เปิดให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนด (Refinance)

                        อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด         ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  พ.ศ. 2560  ข้อ  15. วรรคสอง  และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 2/2561         เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2560 มีมติเห็นชอบเปิดให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนดกู้ยืม               (Refinance) โดยไม่ต้องรอระยะเวลาการชำระหนี้ให้ครบกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  พ.ศ.2560  โดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์เงื่อนไขให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนด มีดังนี้

1.กำหนดระยะเวลา  4  เดือน   เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 –  วันที่ 31  มีนาคม  2561

2.ประเภทเงินกู้สามัญ  หรือสามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต  เท่านั้น

3.เงื่อนไขเพิ่มเติม

          3.1 กรณีสมาชิกที่มีเงินกู้สามัญ หรือ พัฒนาคุณภาพชีวิต เดิม ต้องส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญ หรือ สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิตมาแล้วไม่ตำกว่า 3 เดือน

          3.2 ต้องไม่เป็นสมาชิกที่ค้างชำระรายเดือน หรือค้ำประกันสมาชิกที่ค้างชำระรายเดือน

          3.3 สมาชิกสามารถ ใช้สิทธิการกู้ใหม่ก่อนกำหนด ได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น

          3.4 สมาชิกที่มี อายุ 57 ปี ขึ้นไป ให้มีหนังสือรับรองอายุการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน         ต้นสังกัด เพื่อคำนวณบำนาญ(ข้าราชการ) และบำเหน็จรายเดือน (ลูกจ้างประจำ)

          3.5 อื่นๆให้เป็นไปตาม ระเบียบสหกรณ์ฯ      

ประกาศ  ณ  วันที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560

 

(นายสาคร  รอดขันเมือง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 

ดาวน์โหลด: 

ประกาศ การกู้ยืมก่อนครบกำหนด _1 ธ.ค. 60 ถึง 31 มี.ค.2561.pdf 


Share to Line