«

»

ธ.ค.
17


ผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ผลการสอบคัดเลือก

เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

     ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด  ฉบับที่ 01/2561 ลงวันที่                14 พฤศจิกายน  2560 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ        จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์     จำนวน 1 อัตรา

     บัดนี้  การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อดังนี้

ตำแหน่ง เ­­จ้าหน้าที่ธุรการ

                   1. นางสาววรรณพร   ไชยสัตย์           ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ 1

                   2. นางสาวสุพัตรา  ธรรมทร                   ได้รับการคัดเลือกอันดับที่  2

                   3. นางสาวกฤษฏิยา   สุทธิศรี                ได้รับการคัดเลือกอันดับที่  3

                   4. นางสาวลลิตา   ศรีทอง                    ได้รับการคัดเลือกอันดับที่  4

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

                   1. นายศราวุธ   สืบอินทร์                   ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ 1

                   2. นายปรมินทร์   ไชยน้อย                  ได้รับการคัดเลือกอันดับที่  2

                   3. นายปัญจพล   ขันธรัตน์                  ได้รับการคัดเลือกอันดับที่  3

     ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560         เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  หากไม่มาตามวัน          เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และสหกรณ์จะเรียก ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับถัดไปให้มารายงานตัวแทน

     อนึ่ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ 2 , 3 ,4  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา  1  ปี

ประกาศ  ณ  วันที่   17  ธันวาคม  พ.ศ.  2560

ดาวน์โหลดประกาศ: ผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 17 ธันวาคม 2560.pdf 


Share to Line