«

»

ก.พ.
05


ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์

          ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ฉบับที่ 12/2561 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา

          บัดนี้การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

                 1. นายอมเรศ  อุปพงศ์    ได้รับการคัดเลืออันดับที่ 1

                 2. นางสาวสิริพร  แสงตา  ได้รับการคัดเลืออันดับที่ 2

          ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างใรนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด หากไม่มาตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และสหกรณ์จะเรียกผุ้ผ่านคัดเลือกลำดับถัดไปมารายงานตัวแทน

          อนึ่ง ผู้ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ 2 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี

                        ดาวน์โหลด ประกาศฉบับที่ 17-2561 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน .pdf 


Share to Line