«

»

มิ.ย.
28


กำหนดการรับสมัครสมาชิก กองทุนสวัสดิการฯสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

กำหนดการรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) (ล้านที่ 2)

กสธท.ล้านที่ 2 รับสมัครสมาชิก วาระปกติอายุ 20-65 ปี
สำหรับสมาชิกประเภทสามัญ และประเภทสมทบคู่สมรส และบุตร เท่านั้น!! (ไม่รับบิดา-มารดาแล้ว)

**** จะสมัคร กสธท.(ล้านที่ 2) ได้ต้องสมัคร สสธท.(ล้านที่ 1) ก่อน

ใบสมัครกองทุน กสธท.(ล้านที่2) ใหม่ เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2560.pdf 


Share to Line