«

»

ส.ค.
23


ข้อห้ามในการหาเสียง

ข้อห้ามในการหาเสียง

          ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้มีการจัดการดำเนินการสรรหา     ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ประจำปี 2562   แทนตำแหน่งที่ว่าง แล้วนั้น

1.ห้ามผู้สมัครหรือผู้แทนผู้สมัครหาเสียงในวันที่ลงคะแนนสรรหาทั้งในเขตและนอกเขตปริมณฑล เป็นอันขาด

                 2.ห้ามผู้สมัครหรือผู้แทนผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิลงคะแนนใส่เสื้อหรืออุปกรณ์ ใดๆที่เป็นสัญลักษณ์หรือหมายเลขอันเป็นการหาเสียงในเขตและนอกเขตปริมณฑลในการลงคะแนนสรรหา

                 3.ห้ามแจกวัสดุสิ่งของเพื่อเป็นการจูงใจให้ลงคะแนนให้ผู้สมัครรับการสรรหารายนั้นๆ          4.ห้ามติดป้ายประชาสัมพันธ์หาเสียงของผู้สมัครหรือแจกบัตรแนะนำตัวในวันลงคะแนนสรรหา


Share to Line