«

»

ต.ค.
02


รับเสนอขายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

   ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี 2561    ในวันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอุดรดุษฏี  โรงแรมเจริญโฮเต็ล  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  จึงประกาศ ให้ผู้สนใจจะขายสินค้าในวันดังกล่าว ยื่นเสนอราคาจัดบู๊ทขายสินค้า โดยมีเงื่อนไขดังนี้

รับเสนอขายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
…รับซองเสนอราคา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ในวันที่ 9  ตุลาคม  2561  เวลา 09.00 น. – 11.00 น.  …

(อ่านต่อตามเอกสารที่แนบ)


Share to Line