«

»

พ.ย.
27


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึง 30  มิถุนายน  2562  

ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

1.บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ที่ครบกำหนดฝากในวันที่   29 ธันวาคม 2561  หากไม่ถอนหรือปิดบัญชีเงินฝาก  ให้ถือว่า ได้ฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (ระยะที่ 19 ) ต่อ
2.รับบริการเปิดบัญชีเงินฝากจากสมาชิกรายใหม่  มีเงื่อนไขดังนี้
2.1  เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกไม่น้อยกว่า  2,000  บาท  (สองพันบาทถ้วน)
2.2  ถอนเงินฝากได้เดือนละ  1  ครั้ง  หากถอนครั้งที่  2  จะมีค่าธรรมเนียมในการถอนร้อยละ  1 ของยอดเงินที่ถอนแต่ไม่เกิน 500  บาท
2.3  ถ้าถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดจะได้ดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์
2.4  ยอดเงินฝากในบัญชีมีจำนวนต่ำกว่า 2,000 บาท จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
3.อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.50 ต่อปี 

4.เริ่มตั้งแต่  วันที่  30 ธันวาคม  2561  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2562  

ดาวน์โหลดประกาศ >> ประกาศ ขยายระยะเวลารับฝากออมทรัพย์พเศษ2 (ถึง 30 มิย 62).pdf


Share to Line