«

»

พ.ย.
27


ประกาศ หยุดทำการ 4 มกราคม 2562

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจำกัด  ชุดที่ 26  ในการประชุมครั้งที่  2/2562  เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2561  เห็นชอบให้สหกรณ์ฯ หยุดทำการ  ในวันศุกร์ที่  4  มกราคม  2562  เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  

ดาวน์โหลดประกาศ>> ประกาศสหกรณ์ หยุดทำการ (4 มค 62).pdf 


Share to Line