«

»

มิ.ย.
24


สสธท. รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปี (เฉพาะสมาชิกสามัญและสมทบคู่สมรส+บุตร)

สสธท. รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปี

1 สิงหาคม – 20 ตุลาคม 2562

รับสมัครเฉพาะสมาชิกสามัญและสมทบคู่สมรส+บุตรเท่านั้น (ไม่รับบิดา-มารดาแล้ว)

 เอกสารสมาคมฯฌาปนกิจสาฯสุขไทย (สสธท.) 

ใบสมัคร สมาชิกสามัญ สสธท เริ่ม 1 เม.ย.62.pdf 

ใบสมัคร สมาชิกสมทบ สสธท เริ่ม 1 เม.ย. 62.pdf 

 


Share to Line