«

»

ส.ค.
14


ขอเชิญใช้สิทธิ์สรรหากรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ

ขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์สรรหา กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 13.00 น. ณ หน่วยสรรหาใกล้กับสถานที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอของท่าน

* สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์และสถานที่สรรหาได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ http://www.udcoop.com/selection/search.php
* สมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงหน่วยสรรหาได้ไม่เกิน 6 กันยายน 2562 หลังจากนั้นหากประสงค์จะใช้สิทธิ์สรรหาในหน่วยอื่นที่ตนมิได้มีรายชื่ออยู่ ให้ยื่นคำร้องต่อกรรมการประจำหน่วยสรรหา
พร้อมแนบหนังสือสั่งการปฏิบัติงานนอกพื้นที่หรือหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา

 


Share to Line