«

»

ม.ค.
30


การปรับลดอัตราการชำระทุนเรือนหุ้นรายเดือนเพื่อนำส่วนลดมาเพิ่มชำระหนี้รายเดือน

เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  ได้จัดทำโครงการ การบริหารหนี้ส่วนบุคคลสู่เป้าหมายการเกษียณปลอดหนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้สมารถแก้ไขปัญหาหนี้สินของตนเอง  ตามความสามารถที่แท้จริง  และเพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเงินที่ดี  มีการวางแผนเพื่อการปลอดหนี้เมื่อเกษียณราชการของสมาชิกสหกรณ์

ดังนั้น จึงกำหนดให้สมาชิกสามารถขอปรับลดอัตราการชำระทุนเรือนหุ้นรายเดือนเพื่อนำส่วนลดมาเพิ่ม

ชำระหนี้รายเดือน ได้โดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. เป็นสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ยืมเงินประเภทสามัญ
  2. ยื่นคำร้องขอปรับลดการส่งชำระหุ้นรายเดือน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดย

2.1ขอปรับลดการชำระหุ้นรายเดือน จากเดิม ร้อยละ 5 ของเงินได้รายเดือน เป็นขั้นต่ำ 300 บาท

2.2เงินส่วนที่ลดลงจากการชำระค่าหุ้นให้นำมาชำระหนี้เงินกู้ยืมตามสัญญาที่ระบุไว้

  1. 3. เมื่อสัญญาเงินกู้ยืมสามัญนั้นชำระหนี้ครบจำนวนแล้ว  ให้การชำระหุ้นรายเดือนเป็นร้อยละ 5       ของเงินได้รายเดือน และเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  ว่าด้วยหุ้น

พ.ศ. 2560

  1. ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2563  ถึงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2563  ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ประกาศ  ณ  วันที่   7   มกราคม   2563

ดาวน์โหลดประกาศ: ประกาศ ลดหุ้นเพื่อชำระหนี้ 2 มกราคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2563.pdf

ดาวน์โหลด: หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการชำระหุ้นและเงินกู้ยืม รายเดือน.pdf


Share to Line