«

»

ก.ย.
30


ประกาศ ประมูลจัดทำอาหารว่างในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี 2563         ในวันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องดาวสยามคอนเวนชั่นฮอลล์  โรงแรมสยามแกรนด์  อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี  จึงประกาศ ให้ผู้สนใจจะจัดทำอาหารว่างในวันดังกล่าว ยื่นประมูลชุดอาหารว่าง โดยกำหนดให้แต่ละเขตยื่นประมูล เขตละ 500 ชุด ชุดละ 50 บาท ดังนี้  (อ่านเพิ่มเติมตามประกาศ)
ประกาศ ประมูลจัดทำอาหารว่างในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563.pdf


Share to Line