«

»

ก.ย.
30


ประกาศ รับสมัครสมาชิกอาสานับคะแนนการลงมติที่ประชุมในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

          ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี 2563    ในวันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องดาวสยามคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามแกรนด์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  เพื่อให้การนับคะแนนการลงมติที่ประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์   โปร่งใส                จึงรับสมัครสมาชิกอาสานับคะแนนการลงมติที่ประชุมในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี  2563 จำนวน  10 คน   สมาชิกที่สนใจยื่นใบสมัครได้ที่สหกรณ์  ภายในวันที่ 22  ตุลาคม 2563  ทั้งนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครฯ จะได้รับค่าตอบแทนท่านละ  500 บาท

ประกาศ รับสมัครสมาชิกอาสานับคะแนนการลงมติที่ประชุมในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563.pdf

ใบสมัคร อาสานับคะแนนการลงมติที่ประชุมในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563.pdf

<< สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์  คลิ๊ก >>


Share to Line