«

»

ธ.ค.
24


ข่าวสารการรับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์และกองทุนประกันชีวิต เริ่ม 24 ธันวาคม 2563

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  1. ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มในชุดใบสมัคร (ประทับตราโรงพยาบาลของรัฐบาล)
  2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้สมัคร)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร)
  4. สำเนาบัตรประชาชน / สูติบัตร (กรณีเด็ก) (ผู้รับผลประโยชน์ทุกคน)
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับผลประโยชน์ทุกคน)
  6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

หมายเหตุ

– ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง เพื่อถ่ายรูป ณ วันสมัครประกอบการสมัคร

– การรับสมัคร ทุกวันที่ 1-20  ของทุกเดือน

– ใบรับรองใช้ได้ไม่เกิน 30 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม     โทร.   093-325-7302

ข่าวสารการรับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์และกองทุนประกันชีวิต .pdf

เอกสารการรับสมัคร:

ใบสมัครเป็นสมาชิก ฌกส.doc  (ทั้งประเภทสามัญและสมทบใช้ฟอร์มเดียวกัน)

ใบสมัคร สสธท (ล้านที่1) สามัญ เริ่ม 1 กันยายน 2563.pdf

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก กสธท(ล้านที่2) พร้อมใบรับรองแพทย์ เริ่ม 1 กันยายน 2563.pdf

ใบสมัครกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน(กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน).pdf


Share to Line