«

»

ต.ค.
16


ประกาศ เรื่องผู้ชนะการจัดทำอาหารว่าง 2563

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  ได้ประกาศให้มีการประมูลจัดทำ      ชุดอาหารว่างในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ในวันที่ 16 ตุลาคม  2563   เวลา 08.30 น. – 10.00 น.  นั้น  คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกชุดอาหารว่างจากสมาชิกที่มีคุณภาพและปริมาณตรงตามที่สหกรณ์ประกาศ จึงประกาศมีผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

เขตที่ 1  นางสาวอัญชลา  วิชากุล             จำนวน  500 ชุด

เขตที่ 2  นางสาวจันธิมา  วิไพบูลย์               จำนวน  500 ชุด

เขตที่ 3  นางน้ำฟ้า  นิตสาวงค์                     จำนวน  500 ชุด

เขตที่ 4  นางสาวสิริญา ไผ่ป้อง                    จำนวน  500 ชุด

เขตที่ 5  นางสาวอภิญญา  ราชศรีเมือง         จำนวน  500 ชุด

เขตที่ 6  นางสาวจันทร์เพ็ญ  ประทีป             จำนวน  500 ชุด

เขตที่ 7  นายภีมภูริ  ปัทมธรรมกุล               จำนวน  500 ชุด

ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับคัดเลือกส่งมอบชุดอาหารว่างในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมดาวสยาม โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี พร้อมกับทำหน้าที่แจกจ่ายให้กับสมาชิกที่ยื่นคูปองแลกชุดอาหารว่าง

หากชุดอาหารว่างที่นำมาส่งมอบมีคุณภาพและปริมาณต่ำกว่าที่นำมาเสนอจะถูกยกเลิกหรือปรับลดค่าจ้างตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลด ประกาศ ผู้ชนะการจัดทำอาหารว่างวันประชุมใหญ่ 2563.pdf


Share to Line