«

»

เม.ย.
07


ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อที่ดิน

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้ประกาศจัดซื้อที่ดิน  เพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด อุดรธานี จำกัด โดยมีเนื้อที่ดินตั้งแต่ 3 ไร่ ขึ้นไป วงเงินไม่เกิน 30,000,000.00 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคา นั้น

บัดนี้ การประกวดราคาจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว จึงประกาศที่ดินที่ชนะการประกวดราคา ดังนี้

อันดับ 1

นายพรศักดิ์ เลิศโกเมนกุล โฉนดที่ดินเลขที่ 22020 ที่ตั้ง ถนนบ้านช้าง ต.หมากแข้ง อ.เมือง          จ.อุดรธานี ที่ดินเนื้อที่ 3 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา ในราคา 27,800,000.00 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน)

อันดับ 2

นายสวัสดิ์ ศรีอุดม โฉนดที่ดินเลขที่ 51901 ที่ตั้ง ถนนประชาสันติ ต.หมากแข้ง อ.เมือง              จ.อุดรธานี ที่ดินเนื้อที่ 3 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา ในราคา 21,500,000.00 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ทั้งนี้ให้ผู้ชนะการประกวดราคาอันดับ 1 ทำการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ให้เรียบร้อย ภายใน 90 วัน ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ โดยเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ฉบับที่ 15/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 ทั้งนี้หากไม่สามารถดำเนินการได้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จะตัดสิทธิ์ผู้ชนะการประกวดราคา แล้วจะแจ้งให้ผู้ชนะฯ อันดับที่ 2 ดำเนินการต่อไป

ประกาศ  ณ  วันที่  7  เมษายน  2564

(นายสาคร  รอดขันเมือง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อที่ดิน.pdf


Share to Line