คณะกรรมการฯ

คณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 27

นายเสมอเทพ  ศรีทาสร้อย
ประธานกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการอำนวยการ

นายเชวง ยอดยศ
รองประธานกรรมการ 1
นายปุรินทร์ จุนโกเศศ
รองประธานกรรมการ 2
นางพัชรินทร์ ชำนาญกิจ
เหรัญญิก
นายกิตติพงษ์ บัวติก
เลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้

นางเทพี รอดขันเมือง
กรรมการเงินกู้
นายนกเทศ วงศ์กระโทก
กรรมการเงินกู้
นายสุรัตน์ กัณหา
ประธานกรรมการเงินกู้
นายอู๊ด พลนามอินทร์
กรรมการเงินกู้
นายธนโชติ คุยบุตร
เลขานุการ กรรมการเงินกู้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางสาวศิวาการ จันทะไทย
กรรมการศึกษาฯ
นางพัชรี ฤทธิ์ศร
กรรมการศึกษาฯ
นายพูลสินธุ์ พงษ์ประเทศ
ประธานกรรมการศึกษาฯ
นางสาวปราณี พระโรจน์
กรรมการศึกษาฯ
นางนพมาศ ศรีทุม
เลขานุการ กรรมการศึกษาฯ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสาวพรพิมล พงษ์ไทย
ผู้ตรวจสอบกิจการ
นางสาววิไลรัตน์ จิตตโคตร
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด
ผู้ตรวจสอบกิจการ

Share to Line