คณะกรรมการฯ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28

นายสาคร รอดขันเมือง
ประธานกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการอำนวยการ

นายเสกสรรค์ สองจันทร์
รองประธานกรรมการ 1
นายเชวง ยอดยศ
รองประธานกรรมการ 2
ดร.ฐนกร คำหารพล
เหรัญญิก
นางชุลีพร แดนสุข
เลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้

นายประเสริฐ สุภภูมิ 
กรรมการเงินกู้
นายถนัด ธุระพันธ์
กรรมการเงินกู้
นายสุนันท์ สุวรรณ ประธานกรรมการเงินกู้ น.ส.นพพร จันทรเสนา
กรรมการเงินกู้
นางเทพี รอดขันเมือง 
เลขานุการ กรรมการเงินกู้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายอู๊ด พลนามอินทร์
กรรมการศึกษาฯ
นายนกเทศ วงศ์กระโทก 
กรรมการศึกษาฯ
นายสุรัตน์ กัณหา
ประธานกรรมการศึกษาฯ
นางพัชรี ฤทธิ์ศร
กรรมการศึกษาฯ
น.ส.ศิวาการ จันทะไทย 
เลขานุการ กรรมการศึกษาฯ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

น.ส.พรพิมล พงษ์ไทย
ผู้ตรวจสอบกิจการ
น.ส.วิไลรัตน์ จิตตโคตร
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด
ผู้ตรวจสอบกิจการ

Share to Line