คณะกรรมการฯ

คณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 26

นายเสมอเทพ  ศรีทาสร้อย
ประธานกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการอำนวยการ

นายเสกสรรค์  สองจันทร์
รองประธานกรรมการ 1
นางวันเพ็ญ  ใจซื่อ
รองประธานกรรมการ 2
นางสาวปราณี  พระโรจน์
เหรัญญิก
นายสุพัฒน์  กองศรีมา
เลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้

นายสาคร  อำคา
ประธานกรรมการเงินกู้
นายชาญณรงค์  พงษ์ไทย
กรรมการเงินกู้
นายธนโชติ  คุยบุตร
กรรมการเงินกู้
นางสมศรี  มะลาศรี
กรรมการเงินกู้
นางพัชรินทร์  ชำนาญกิจ
เลขานุการ กรรมการเงินกู้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายปุรินทร์  จุนโกเศศ
ประธานกรรมการศึกษาฯ
นางสุชีวา  ศรีภิรมย์
กรรมการศึกษาฯ
นางนพมาศ  ศรีทุม
กรรมการศึกษาฯ
นายกิตติพงษ์  บัวติก
กรรมการศึกษาฯ
นายพูลสินธุ์  พงษ์ประเทศ
เลขานุการ กรรมการศึกษาฯ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสาววิไลรัตน์  จิตตโคตร
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
นายสุรเชษฐ์  ดวงตาผา
ผู้ตรวจสอบกิจการ
นางอมราภรณ์  พุทโธ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

Share to Line