คณะกรรมการฯ

คณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 25

sakorn
นายสาคร รอดขันเมือง
ประธานกรรมการดำเนินงาน

 

คณะกรรมการอำนวยการ

นายสาคร  อำคา
รองประธานกรรมการ 1

นายสมจง  โกมุทกลาง
รองประธานกรรมการ 2

นายปุรินทร์  จุนโกเศศ
เหรัญญิก

นางวันเพ็ญ  ใจซื่อ
เลขานุการ

 

คณะกรรมการเงินกู้

นายสุนันท์  สุวรรณ
ประธานกรรมการเงินกู้

นางสมศรี  มะลาศรี
กรรมการเงินกู้

นายชาญณรงค์  พงษ์ไทย
กรรมการเงินกู้

นายสุพัฒน์  กองศรีมา
กรรมการเงินกู้

นางพัชรินทร์  ชำนาญกิจ
เลขานุการ กรรมการเงินกู้

 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายสุรัตน์  กัณหา
ประธานกรรมการศึกษาฯ

นายเสกสรรค์  สองจันทร์
กรรมการศึกษาฯ

นายสมคิด  สิทธิโคตร
กรรมการศึกษาฯ

นายวิชิต  ยศสงคราม
กรรมการศึกษาฯ

นางสุชีวา  ศรีภิรมย์
เลขานุการ
กรรมการศึกษาฯ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายสุรเชษฐ์  ดวงตาผา
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสาววิไลรัตน์  จิตตโคตร
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางอมราภรณ์  พุทโธ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

 


Share to Line