เกี่ยวกับ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 4/1 ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0994000369255

โทรศัพท์ 042-249407 และ 042-211561 โทรสาร ต่อ 108

เงินฝาก ต่อ101 สินเชื่อ ต่อ 102,103,104 ฌกส. ต่อ 106

โทรศัพท์มือถือ

  • 093-3250075 ผู้จัดการ
  • 093-3238503 ผู้ช่วยฝ่ายสินเชื่อ (จารุวัฒน์)
  • 089-5698927 ฝ่ายสินเชื่อ (ภัทราวดี)
  • 082-1077538 ฝ่ายสินเชื่อ (ศิรดา/เสาวลักษณ์)
  • 082-1077536  ฝ่ายการเงินและบัญชี (ชญาดา/อัญชุลี/อมเรศ)

โทรศัพท์ติดต่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

  • 042-249407 ต่อ 106 และ 042-211561 ต่อ 106
  • 093-3257302  งานสมาคม และศูนย์ประสานงานฯ สสธท. กสธท.
    (ณัฐธพิมพ์/สิริพร)

แผนที่:  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด 

E-mail:  udcoop_moph@hotmail.com

Facebook: http://www.Facebook.com/udcoop


บัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

   

450-1-19704-8

05-0111900754

คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่

ดู สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี และเป็นสหกรณ์ ออมทรัพย์ของข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติราชการในจังหวัดอุดรธานี

ประกอบด้วย

 

1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุดรธานี

1 แห่ง
2

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

20 แห่ง
3

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

209 แห่ง
4

โรงพยาบาลชุมชน

20 แห่ง
5

ศูนย์มะเร็งอุดรธานี

1 แห่ง
6

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี

1 แห่ง
7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี 1 แห่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยความคิดริเริ่มของนายแพทย์บุญชัย  สมบูรณ์สุข (ขณะดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรมป้องกัน)และคณะ เนื่องจากเห็นว่า บรรดาข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยมีรายได้ต่ำ บางครั้งมีความจำเป็นฉุกเฉินที่ต้องใช้จ่ายเงินที่เกินกว่าเงินได้รายเดือนทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ นอกจากการกู้ยืมเงินนอกระบบซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง จากสภาพปัญหาดังกล่าว นายแพทย์บุญชัย  สมบูรณ์สุข จึงได้จัดประชุมคณะรรมการ (ผู้ร่วมก่อตั้ง) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2534 เพื่อจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 2 ประการ คือ       

 

1

ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยการถือหุ้นและฝากเงินในสหกรณ์

2

ให้เงินกู้แก่สมาชิกสำหรับใช้จ่าย เมื่อมีความจำเป็น

 

 

ขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2534

มีสมาชิกครั้งแรกจำนวน 117 คน ทุนดำเนินการเริ่มแรก 199,290.00 บาท

 


คณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ 

 

1

นายแพทย์บุญชัย

สมบูรณ์สุข

ประธานคณะกรรมการผู้จัดตั้ง
2

นางอารีย์

วรรณศิริ

รองประธานกรรมการคนที่ 1
3

นางวิมล

กาญจนแก้ว

รองประธานกรรมการคนที่ 2
4

นายจรัญ

สุวัณณกีฏะ

เหรัญญิก
5

นายมานิจ

โพธิสุรินทร์

เลขานุการ
6

นางวิลาวัลย์

อภิปุญญานนท์

กรรมการ
7

นายบรรจง

วงศ์สามารถ

กรรมการ
8

นายวรวุฒิ

เมฆเวียน

กรรมการ
9

นายธนูศิลป์

อินทะกนก

กรรมการ
10

นายกวี

วีระเศรษฐกุล

กรรมการ
11

นางวรภรณ์

ป้อมสุวรรณ

กรรมการ
12

นายพวง

ศรีราช

กรรมการ

มีที่ตั้งสำนักงาน ณ เลขที่ 4 ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยใช้สถานที่ห้องหนึ่งของอาคารฝ่ายพัฒนาบุคลากรและการสาธารณสุขมูลฐาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นสำนักงาน และได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2534 มีสมาชิกจำนวน  756 คน และได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการขึ้นคณะหนึ่ง จำนวน 20 คน โดยมีนายแพทย์นิทัศน์  รายยวา (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี) เป็นประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการ  ดำเนินการทุกสมัย ได้พยายามบริหารงานด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้สหกรณ์ เจริญก้าวหน้า เป็นที่พึ่งของชาว สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีได้อย่างแท้จริง แม้บางครั้งจะมีปัญหาอุปสรรคบ้าง ก็สามารถผ่านพ้นมาได้ โดยตลอด จนกระทั่ง ณ 31 มีนาคม 2552 นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง มีทุนดำเนินการจำนวน 875,726,321.29 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดยี่สิบเก้าสตางค์) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด มีประธานกรรมการสหกรณ์ดังนี้

1

นายแพทย์บุญชัย

สมบูรณ์สุข

ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ พ.ศ. 2534

2

นายแพทย์นิทัศน์

รายยวา

พ.ศ. 2534 – 2536

3

นายแพทย์โกวิท

อิงศิโรรัตน์

พ.ศ. 2537 – 2540

4

นายแพทย์มานิต

ธีรตันติกานนท์

พ.ศ. 2541 – 2542

5

นายแพทย์วีระวัฒน์

พันธ์ครุฑ

พ.ศ. 2543 – 2545

6

นายวรวุฒิ

เมฆเวียน

พ.ศ. 2545 – 2546

7

นายทองฤทธิ์

กองมณี

พ.ศ. 2546 – 2547

8

นายบุญส่ง

ศรีลาวัณย์

พ.ศ. 2547 – 2549

6

นายวรวุฒิ

เมฆเวียน

พ.ศ. 2549 – 2551

7

นายบุญส่ง

ศรีลาวัณย์

พ.ศ. 2551 – 2553

8
นายสัญชัย ปิยะพงษ์กุล พ.ศ. 2553 – 2555
9
นายวรวุฒิ เมฆเวียน พ.ศ. 2555 – 2557
10 นายสาคร รอดขันเมือง พ.ศ. 2557 – 2561
11 นายเสมอเทพ ศรีทาสร้อย พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน

 


Share to Line