พ.ค.
03


เงินรอตรวจสอบ สมาคมฌาปนกิจฯสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เงินรอตรวจสอบ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด

เรื่อง     เงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารรอตรวจสอบ

 ………………………………………

                เนื่องจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 450-0-29397-3  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง 30 เมษายน 2561  เป็นจำนวนทั้งสิ้น  20,023.10 บาท (สองหมื่นยี่สิบสามบาทสิบสตางค์)  โดยไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า เป็นของสมาชิกท่านใด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1)

 

                ดังนั้น หากสมาชิกท่านใดได้โอนเงินให้กับสมาคมฯ แต่ยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน โปรดนำหลักฐานการโอนเงินมาติดต่อที่สมาคมฯ โดยด่วน  ทั้งนี้หากไม่มีผู้นำหลักฐานการโอนเงินมาแสดงต่อสมาคม ภายใน  5  ปี        เงินจำนวนดังกล่าวจะถูกนำเข้าเป็นรายได้ของสมาคมต่อไป

 

                                                                ประกาศ ณ วันที่  3  พฤษภาคม   2561

 

( นายสาคร   รอดขันเมือง )

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

อ่านเพิ่มเติม >> เงินรอตรวจสอบ สมาคมฌาปนกิจ.pdf

 

 

 


Share to Line

เม.ย.
24


สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ณ โรงพยาบาลวังสามหมอ 24 เมษายน 2561

สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ณ โรงพยาบาลวังสามหมอ 24 เมษายน 2561

ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก

 


Share to Line

เม.ย.
19


สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ณ โรงพยาบาลเพ็ญ 19 เมษายน 2561

สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ณ โรงพยาบาลเพ็ญ 19 เมษายน 2561

ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก


Share to Line

เม.ย.
18


รายงานจำนวนสมาชิก ฌกส. ระหว่าง 1 ม.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2561

รายงานจำนวนสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 มีนาคม 2561

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ:  รายงานจำนวนสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 มีนาคม 2561.pdf


Share to Line

เม.ย.
17


สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ณ โรงพยาบาลไชยวาน 17 เมษายน 2561

สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ณ โรงพยาบาลไชยวาน 17 เมษายน 2561

ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก


Share to Line

เม.ย.
10


สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ณ โรงพยาบาลบ้านดุง 10 เมษายน 2561

สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ณ โรงพยาบาลบ้านดุง 10 เมษายน 2561

ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก


Share to Line

เม.ย.
05


สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ณ โรงพยาบาลโนนสะอาด 5 เมษายน 2561

สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ณ โรงพยาบาลโนนสะอาด 5 เมษายน 2561

ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก


Share to Line

เม.ย.
04


รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 สมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ดาวน์โหลด : รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 สมาคม ฌกส.pdf 


Share to Line

เม.ย.
03


สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ณ โรงพยาบาลน้ำโสม 3 เมษายน 2561

สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ณ โรงพยาบาลน้ำโสม 3 เมษายน 2561

ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก


Share to Line

มี.ค.
27


สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ณ โรงพยาบาลนายูง 27 มีนาคม 2561

สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ณ โรงพยาบาลนายูง27 มีนาคม 2561

ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก


Share to Line