พ.ค.
21


แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพิบัติ

แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพิบัติ.pdf


Share to Line

พ.ค.
12


ประกาศ ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2563

ประกาศสหกรณ์ฯ ให้ทุนการศึกษา 2563.pdf

สมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ปี 2562 (ไม่มีสิทธิ์ได้รับทุน ปี 2563).xls

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร 2563.pdf


Share to Line

พ.ค.
12


กำหนดคุณสมบัติสมาชิกกลุ่มพนักงานกระทรวง(สายวิชาชีพ)และลูกจ้างชั่วคราวสาย(วิชาชีพ) (กลุ่ม2)

ประกาศกำหนดคุณสมบัติสมาชิกกลุ่มพนักงานกระทรวง(สายวิชาชีพ)และลูกจ้างชั่วคราวสาย(วิชาชีพ).pdf


Share to Line

พ.ค.
08


มอบจักรเย็บผ้า สำหรับทำหน้ากากป้องกันโควิด-19

มอบจักรเย็บผ้า สำหรับทำหน้ากากป้องกันโควิด-19


Share to Line

พ.ค.
05


กำหนดการรับสัญญาเงินกู้ประจำเดือน พฤษภาคม 2563


Share to Line

พ.ค.
05


ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กสธท.(ล้านที่2) เดือน พ.ค.2563

ใบสมัครกองทุนกสธทล้านที่2ใหม่พร้อมใบรับรองแพทย์ กสธท. เริ่ม เดือน กันยายน 2562.pdf


Share to Line

พ.ค.
05


ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร สสธท. ปี 2563

ใบสมัครสามัญ สสธท เริ่ม 1 กันยายน 2562.pdf

ใบสมัครสมทบ สสธท เริ่ม 1 กันยายน 2562.pdf


Share to Line

เม.ย.
20


สหกรณ์ฯจัดมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19


Share to Line

เม.ย.
16


การฝากสัญญาเงินกู้

 คำขอ/เอกสารประกอบการกู้กู้ฉุกเฉินและATM

 เอกสารประกอบการกู้สวัสดิการ

 เอกสารประกอบการกู้สามัญ

 เอกสารประกอบกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต(แบบใหม่)


Share to Line

เม.ย.
15


สารจากประธาน

สารจากประธาน สอ.สธ.อุดร 14 เม.ย.2563.pdf


Share to Line