ธ.ค.
29


ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกใหม่

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด

ฉบับที่ 13 /2564

เรื่อง   รับสมัครสมาชิกใหม่

…………………………………….

อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  ชุดที่ 28  ครั้งที่ 3/2564  เพื่อประโยชน์ของข้าราชการบรรจุใหม่ ซึ่งยังไม่ได้รับเงินเดือน (เงินเดือนยังไม่ตกเบิก) ให้สามารถสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ได้  โดยให้ยื่นใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ พร้อมกับชำระเงินค่าสมัคร เงินทุนเรือนหุ้นเป็นเงินสด  ทั้งนี้ให้ชำระทุนเรือนหุ้นรายเดือน เป็นเงินสด ไปจนกว่าสหกรณ์จะส่งหักเงินได้รายเดือนจากต้นสังกัดได้   ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563  เป็นต้นไป

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกใหม่.pdf


Share to Line

ธ.ค.
29


ประกาศ ผลการสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์

ประกาศ ผลการสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์.pdf

เรื่องเดิม >>  ประกาศ สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีสอบราคา


Share to Line

ธ.ค.
29


แผนการอนุมัติเงินกู้ มกราคม 2564


Share to Line

ธ.ค.
26


ระเบียบสหกรณ์ ปี 2564

ระเบียบสหกรณ์ ปี 2564.pdf


Share to Line

ธ.ค.
26


กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563

ประกาศ กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563.pdf

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

 เอกสารประกอบการกู้สามัญ

โปรแกรมคำนวณสิทธิ์กู้สร้างตางรางคำนวณสิทธิ์กู้.xls


Share to Line

ธ.ค.
24


ข่าวสารการรับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์และกองทุนประกันชีวิต เริ่ม 24 ธันวาคม 2563

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  1. ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มในชุดใบสมัคร (ประทับตราโรงพยาบาลของรัฐบาล)
  2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้สมัคร)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร)
  4. สำเนาบัตรประชาชน / สูติบัตร (กรณีเด็ก) (ผู้รับผลประโยชน์ทุกคน)
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับผลประโยชน์ทุกคน)
  6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

หมายเหตุ

– ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง เพื่อถ่ายรูป ณ วันสมัครประกอบการสมัคร

– การรับสมัคร ทุกวันที่ 1-20  ของทุกเดือน

– ใบรับรองใช้ได้ไม่เกิน 30 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม     โทร.   093-325-7302

ข่าวสารการรับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์และกองทุนประกันชีวิต .pdf

เอกสารการรับสมัคร:

ใบสมัครเป็นสมาชิก ฌกส.doc  (ทั้งประเภทสามัญและสมทบใช้ฟอร์มเดียวกัน)

ใบสมัคร สสธท (ล้านที่1) สามัญ เริ่ม 1 กันยายน 2563.pdf

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก กสธท(ล้านที่2) พร้อมใบรับรองแพทย์ เริ่ม 1 กันยายน 2563.pdf

ใบสมัครกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน(กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน).pdf


Share to Line

ธ.ค.
16


ประกาศ สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีสอบราคา

ประกาศ สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีสอบราคา.pdf

เอกสารสอบราคา+รายละเอียด.pdf

ใบเสนอราคา ซื้อรถยนต์ตรวจการ.pdf


Share to Line

ธ.ค.
14


อนุมัติเงินกู้รอบ 1 ประจำเดือนธันวาคม 2563


Share to Line

ธ.ค.
14


ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2564


Share to Line

ธ.ค.
14


รายงานการตรวจสอบกิจการ พฤศจิกายน 2563

รายงานการตรวจสอบกิจการ พฤศจิกายน 2563.pdf


Share to Line