เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /
idหมวดหมู่รายละเอียด
101 เอกสารกองทุนภาคีเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กภส.)
97 รายงานผู้สอบบัญชี
96 เอกสารประกอบการกู้เงินสามัญหมุนเวียน (เอทีเอ็ม)
89 เอกสารการสมัครรับทุนการศึกษา ปี 2566
86 เอกสารสมาคมฌาปนกิจ ฌส.อด.

เอกสารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี จำกัด

 

85 เอกสารประกอบการกู้สามัญสวัสดิการเพื่อส่งเสริมอาชีพ

เอกสารประกอบการกู้สามัญสวัสดิการเพื่อส่งเสริมอาชีพ

84 เอกสารประกอบการกู้เงินสวัสดิการสู้ภัยโควิด-19

 เอกสารประกอบการกู้เงินสวัสดิการสู้ภัยโควิด-19  COVID-19

83  แบบฟอร์มเอกสาร สมาคม สสธ.อด.3

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมที่3

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จำกัด

82  แบบฟอร์มเอกสาร สมาคม  สสธ.อด.2

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมที่2

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จำกัด

80 กองทุนล้านอุดร

กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี กสอด.

78 งบการเงิน
74 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ
65 ข้อบังคับสหกรณ์
64 เอกสารประกอบการอบรมกฎหมายสมาชิก ปี 2563
63 เอกสารประกอบการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
62 สัญญาเงินกู้สามัญรวมหนี้หนังสือกู้เพื่อรวมหนี้, สัญญาเงินกู้สามัญรวมหนี้
45 องค์ความรู้
44 กองทุนล้านอีสาน(กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน)กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ล้านอีสาน)
41 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสมาชิก
39 รายงานประจำปี ฌกส.
38 เอกสารประกันชีวิตไทยสมุทร
37 เอกสารกองทุน กสธท.(ล้านที่2)ล้านที่ 2
36 งานเลือกตั้ง
33 คำขอและหนังสือกู้สามัญเสริมสภาพคล่องคำขอและหนังสือกู้สามัญเสริมสภาพคล่อง
32 คำสั่ง
31 ประกาศ
29 ฌกส.ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)เอกสารการสมัครสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
27 เอกสารประกันชีวิตพรูเด็นเชียล
26 Drivers
25 Printer Driversไดรว์เวอร์สำหรับเครื่องพิมพ์
24 ระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับสหกรณ์
23 เอกสารสมาคมฯฌาปนกิจสาฯสุขไทย (สสธท.)สสธท. สสทธ. (เงินล้าน) ล้านที่1, ล้านที่หนึ่ง สสทท สสธธ สาธารณสุขไทย ล้านที่ 1
22 แบบฟอร์มเอกสาร สมาคม ฌกส.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

16 รายงานประจำปี สหกรณ์ฯ
15 จดหมายข่าวสหกรณ์จม.ข่าวสหกรณ์, จดหมายข่าวสหกรณ์
9 ระเบียบสหกรณ์(แบ่งหมวด)เกี่ยวกับสมาชิก,การรับฝากเงิน,การกู้ยืม,สวัสดิการ-กองทุน,การบริหารจัดการ
8 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
7 แผ่นพับ-บริการของเรา
6 คำขอ/เอกสารประกอบการกู้กู้ฉุกเฉินและATMคำขอ เอกสารประกอบการกู้ ฉุกเฉิน และ ฉุกเฉินผ่านระบบเอทีเอ็ม (ATM)
5 เอกสารประกันชีวิตใช้ประกอบการกู้ยืม
4 เอกสารประกอบกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต(แบบใหม่)
3 เอกสารประกอบการกู้สามัญ
2 เอกสารประกอบการกู้สวัสดิการ

เอกสารประกอบการกู้สวัสดิการ การศึกษาบุตร ท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ จักรยานยนต์ 

1 เอกสารสหกรณ์ใบสมัคร ใบลาออก คำขอรับเงินสวัสดิการ

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
1204โปรแกรมคำนวณราคาที่ดิน

โปรแกรมคำนวณราคาที่ดิน โดยใช้ข้อมูลจาก กรมที่ดิน และ กรมธนารักษ์

17.06 Kb39
1174รายการย่อสินทรัพย์-หนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2565164.46 Kb206
1172ใบสมัครกองทุนภาคีเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กภส.) ล้านอุบล4.06 Mb198
1171ใบสมัครกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล้านที่ 3121.18 Kb166
1122เกษียณราชการจะส่งเงินสหกรณ์อย่างไร1.04 Mb420
1113ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวางแผนการเงิน 2 กรกฎาคม 256517.89 Kb1,009
1089สัญญาเงินกู้ ATM หมดอายุแล้ว ณ 11-04-256536.80 Kb938
1072เงินรอตรวจสอบ ณ 8 กุมภาพันธ์ 2565867.77 Kb353
1017รายชื่อสมาชิกได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 256473.61 Kb610
1016รายชื่อสมาชิกได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 256417.56 Kb676
884โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างเดือน

ดอกเบี้ยเงินกู้,การคิดดอกเบี้ย,คำนวณดอกเบี้ย,ส่งหักสิ้นเดือน,ส่งเรียกเก็บ,หักเงินสิ้นเดือน,หักเงินเดือน

ใช้ได้ทั้งกับระบบเงินฝากและเงินกู้ (กรณีเงินฝากคิดเป็นปี นับจากวันที่เริ่มฝากเงิน

14.25 Kb2,806
877ใบเสนอราคา60.50 Kb826
803หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อชำระสหกรณ์ยินยอมให้กรุงไทย ktb หักเงินเพื่อชำระหุ้นหนี้สหกรณ์ฯ
พิมพ์และกรอกเอกสาร 2 ชุด
-ชุดที่ 1 เก็บไว้ที่สหกรณ์
-ชุดที่ 2 สหกรณ์จะส่งไปที่ธนาคารกรุงไทย

พร้อมสำเนาบัตรประชาชนสมาชิกและหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย อย่างละ 2 ชุด
144.85 Kb871
795การโอนเงินโดยใช้ใบนำฝากหรือการชำระบริการ (Bill Payment)190.77 Kb1,116
794ขั้นตอนการแจ้งโอนเงินฝ่ายเว็บไซต์สหกรณ์ฯ1.54 Mb888
755_โลโก้ออมทรัพย์_JPG ไม่มีรวงข้าว (สี ขาว-ดำ)logo511.96 Kb947
686การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์113.43 Kb1,188
65231 -5 มิถุนายน 2562เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า ,มอบอุปกรณ์กีฬา,ประชุมใหญ่ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3.16 Mb779
65130 - 22 พฤษภาคม 2562โครงการวางแผนการเงินสมาชิกก่อนเกษียณ2.34 Mb844
600โปรแกรมติดตั้ง Briefcase0.97 Kb809
585วิธีการสร้างป้ายผนึก โดยใช้เทคนิคจดหมายเวียนวิธีการสร้างป้ายผนึก หรือสติ๊กเกอร์ ที่มีชื่อที่อยู่ สำหรับติดบนซองจดหมาย(ปกติจะติดบนซองน้ำตาล)953.45 Kb1,004
583แบบประเมินติดตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชี67.50 Kb1,021
558บันทึกพิจารณา29.50 Kb1,002
5359 คุณสมบัติคณะกรรมการดำเนินการสีขาวของสหกรณ์คุณสมบัติคณะกรรมการสหกรณ์สีขาว1.29 Mb1,006
476เอกสารประกอบการกู้ เอกสารประกอบการค้ำประกันเอกสารประกอบการกู้ และเอกสารประกอบการค้ำประกัน26.00 Kb1,470
466โปรแกรมคำนวณสิทธิ์กู้สร้างตางรางคำนวณสิทธิ์กู้Finalโปรแกรมคำนวณสิทธิ์กู้ แบบง่ายโดย สามารถดูจากอัตราเงินเดือนคงเหลือที่สามารถชำระได้ เพื่อประกอบการคำนวณสิทธิ์กู้1.38 Mb3,356
386วิธีการใช้งานโปรแกรม คำนวณสิทธิ์กู้639.32 Kb2,730
362ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมคำนวณสิทธิ์กู้417.05 Kb1,829
338แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ ในหน่วยสรรหา (ก.ส.14)94.28 Kb1,592
335ภาพงานเกษียณอายุราชการสมาชิก ปี 25596.41 Mb1,379
265กรมหลวงประจักษ์อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม3.22 Mb6,156
264หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์645.96 Kb2,989
263สวัสดิการสมาชิกสามัญ (ใหม่ 5 มีนาคม 2559) + ฌกสสวัสดิการสมาชิกสามัญ (งานนำเสนอ)2.77 Mb1,727
261บริการเงินกู้ (ใหม่ 21 มีนาคม 2562)บริการเงินกู้ (งานนำเสนอ)130.32 Kb3,816
255ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2210.78 Kb2,168
248คู่มือวิธีการสรรหา กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 25599.91 Mb1,295
235ใบมอบฉันทะ92.92 Kb14,270
234โปรแกรมตารางคำนวณเงินกู้สอสธอด_NEW4โปรแกรมคำนวณสิทธิ์การกู้ ตารางคำนวณเงินกู้ สอ.สธ.อด.380.50 Kb14,290
221แผนภูมิเงินฝากเกษียณเปี่ยมสุขกราฟเงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข154.00 Kb1,438
219สูตรการปัดเศษให้เป็นตัวเลขตามค่าเงินหลักสตางค์29.00 Kb2,076
217แผ่นพับการให้บริการเงินฝากสหกรณ์295.59 Kb5,518
214นามบัตรสหกรณ์นามบัตรสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด362.55 Kb4,786
194ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม สำหรับสมาชิก PRUDENTIAL V.294.69 Kb42
192งานเกษียณอายุราชการสมาชิกPanorama งานเกษียณอายุราชการสมาชิก สสจ.อุดรธานี 29 กันยายน 25575.15 Mb1,595
191ประกาศความหมายของลูกจ้างชั่วคราว ประกาศความหมายของลูกจ้างชั่วคราว76.68 Kb776
189FontThaiTHSarabunIT๙Fonts TH ฟ้อนไทยและฟ้อนสารบัญ Th Sarabun ๙ ที่เป็นตัวเลขภาษาไทยเหมาะสำหรับคนที่ใช้ตัวเลขไทยโดยไม่ต้องเปลี่ยนคีย์บอร์ดเป็นแบบไทยสามารถใช้ numb key ปกติได้เลย3.37 Mb1,442
186คู่มือสมาชิก ปี 2566 _PDF

รวมเล่ม คู่มือสมาชิก ข้อมูลการกู้เงิน การฝากเงิน สวัสดิการต่างๆที่สมาชิกจะได้รับ,

งานอบรมสมาชิกใหม่

51.19 Mb2,788
183ตารางคำนวณเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข2new1118.50 Kb2,898
182THSarabunNewฟ้อน TH SarabanNew ใช้แทน TH Saraban ตัวเดิม427.91 Kb1,349
181ตารางการส่งชำระเงินกู้สามัญ 13 ปี 156 งวด ดอกเบี้ย 7.00ตารางคำนวณสิทธิ์กู้และการส่งชำระเงินกู้สามัญ54.00 Kb3,692
180ตารางการส่งชำระเงินกู้พัฒนา 17 ปี 204 งวด ดอกเบี้ย 7.50ตารางการชำระและการคำนวณเงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต72.50 Kb4,311
51โลโก้สหกรณ์ NEW ไม่มีรวงข้าวโลโก้สหกรณ์ logo790.67 Kb9,152
48ผลประโยชน์ของสมาชิกผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด26.00 Kb4,019
45เทคนิควางแผนภาษีส่วนบุคคลเทคนิควางแผนภาษีส่วนบุคคล43.50 Kb8,173
42ตราสัญลักษณ์ 20 ปี สหกรณ์ 360.26 Kb3,310