เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /
idหมวดหมู่รายละเอียด
83  แบบฟอร์มเอกสาร สมาคม ฌกส.3
82  แบบฟอร์มเอกสาร สมาคม ฌกส.2สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมที่2
80 กองทุนล้านอุดรกองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี กสอด.
78 งบการเงิน-งบดุล
74 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ
65 ข้อบังคับสหกรณ์
64 เอกสารประกอบการอบรมกฎหมายสมาชิก ปี 2563
63 เอกสารประกอบการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
62 สัญญาเงินกู้สามัญรวมหนี้หนังสือกู้เพื่อรวมหนี้, สัญญาเงินกู้สามัญรวมหนี้
45 องค์ความรู้
44 กองทุนล้านอีสาน(กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน)กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ล้านอีสาน)
42 โครงการให้กู้ยืมตามโครงการส่งเสริมอคุณภาพชีวิตสมาชิก(อาชีพเสริม/ส่งเสริมอาชีพ)
41 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสมาชิก
39 รายงานประจำปี ฌกส.
38 เอกสารประกันชีวิตไทยสมุทร
37 เอกสารกองทุน กสธท.(ล้านที่2)ล้านที่ 2
36 งานเลือกตั้ง
33 คำขอและหนังสือกู้สามัญเสริมสภาพคล่องคำขอและหนังสือกู้สามัญเสริมสภาพคล่อง
32 คำสั่ง
31 ประกาศ
29 ฌกส.ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)เอกสารการสมัครสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
27 เอกสารประกันชีวิตพรูเด็นเชียล
26 Drivers
25 Printer Driversไดรว์เวอร์สำหรับเครื่องพิมพ์
24 ระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับสหกรณ์
23 เอกสารสมาคมฯฌาปนกิจสาฯสุขไทย (สสธท.)สสธท. สสทธ. (เงินล้าน) ล้านที่1, ล้านที่หนึ่ง สสทท สสธธ สาธารณสุขไทย ล้านที่ 1
22 แบบฟอร์มเอกสาร สมาคม ฌกส.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
17 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
16 รายงานประจำปี สหกรณ์ฯ
15 จดหมายข่าวสหกรณ์จม.ข่าวสหกรณ์, จดหมายข่าวสหกรณ์
9 ระเบียบสหกรณ์(แบ่งหมวด)เกี่ยวกับสมาชิก,การรับฝากเงิน,การกู้ยืม,สวัสดิการ-กองทุน,การบริหารจัดการ
8 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
7 แผ่นพับ-บริการของเรา
6 คำขอ/เอกสารประกอบการกู้กู้ฉุกเฉินและATMคำขอ เอกสารประกอบการกู้ ฉุกเฉิน และ ฉุกเฉินผ่านระบบเอทีเอ็ม (ATM)
5 เอกสารประกันชีวิตใช้ประกอบการกู้ยืม
4 เอกสารประกอบกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต(แบบใหม่)
3 เอกสารประกอบการกู้สามัญ
2 เอกสารประกอบการกู้สวัสดิการสวัสดิการทุกประเภท คอมพิวเตอร์ จักรยานยนต์ การศึกษาบุตร ท่องเที่ยว

1 เอกสารสหกรณ์ใบสมัคร ใบลาออก คำขอรับเงินสวัสดิการ

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
1017รายชื่อสมาชิกได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 256473.61 Kb299
1016รายชื่อสมาชิกได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 256417.56 Kb382
884โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ ระหว่างเดือนดอกเบี้ยเงินกู้,การคิดดอกเบี้ย,คำนวณดอกเบี้ย,ส่งหักสิ้นเดือน,ส่งเรียกเก็บ,หักเงินสิ้นเดือน,หักเงินเดือน13.42 Kb618
877ใบเสนอราคา60.50 Kb537
803หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อชำระสหกรณ์ยินยอมให้กรุงไทย ktb หักเงินเพื่อชำระหุ้นหนี้สหกรณ์ฯ
พิมพ์และกรอกเอกสาร 2 ชุด
-ชุดที่ 1 เก็บไว้ที่สหกรณ์
-ชุดที่ 2 สหกรณ์จะส่งไปที่ธนาคารกรุงไทย

พร้อมสำเนาบัตรประชาชนสมาชิกและหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย อย่างละ 2 ชุด
144.85 Kb534
795การโอนเงินโดยใช้ใบนำฝากหรือการชำระบริการ (Bill Payment)190.77 Kb794
794ขั้นตอนการแจ้งโอนเงินฝ่ายเว็บไซต์สหกรณ์ฯ1.54 Mb630
755_โลโก้ออมทรัพย์_JPG ไม่มีรวงข้าว (สี ขาว-ดำ)logo511.96 Kb665
686การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์113.43 Kb752
65231 -5 มิถุนายน 2562เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า ,มอบอุปกรณ์กีฬา,ประชุมใหญ่ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3.16 Mb539
65130 - 22 พฤษภาคม 2562โครงการวางแผนการเงินสมาชิกก่อนเกษียณ2.34 Mb587
600โปรแกรมติดตั้ง Briefcase0.97 Kb567
585วิธีการสร้างป้ายผนึก โดยใช้เทคนิคจดหมายเวียนวิธีการสร้างป้ายผนึก หรือสติ๊กเกอร์ ที่มีชื่อที่อยู่ สำหรับติดบนซองจดหมาย(ปกติจะติดบนซองน้ำตาล)953.45 Kb724
583แบบประเมินติดตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชี67.50 Kb756
558บันทึกพิจารณา29.50 Kb738
5359 คุณสมบัติคณะกรรมการดำเนินการสีขาวของสหกรณ์คุณสมบัติคณะกรรมการสหกรณ์สีขาว1.29 Mb793
510Size เสื้อ โครงการอบรมสมาชิกใหม่ 256146.25 Kb1,027
509รายชื่อสมาชิกตอบรับขึ้นเว็บ 16-04-2561รายชื่อสมาชิกตอบรับโครงการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2561 เสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องหงส์มังกร ชั้น 3 โรงแรมการิน จังหวัดอุดรธานี หมายเหตุ: เฉพาะสมาชิกสามัญเลขสมาชิกระหว่างเลขที่สมาชิก 07180 ถึง 0769171.00 Kb1,093
476เอกสารประกอบการกู้ เอกสารประกอบการค้ำประกันเอกสารประกอบการกู้ และเอกสารประกอบการค้ำประกัน26.00 Kb1,117
466โปรแกรมคำนวณสิทธิ์กู้สร้างตางรางคำนวณสิทธิ์กู้Finalโปรแกรมคำนวณสิทธิ์กู้ แบบง่ายโดย สามารถดูจากอัตราเงินเดือนคงเหลือที่สามารถชำระได้ เพื่อประกอบการคำนวณสิทธิ์กู้1.38 Mb2,921
465คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน22พฤศจิกายน2560แบบใหม่ให้ใช้แทนแบบเดิม47.98 Kb894
386วิธีการใช้งานโปรแกรม คำนวณสิทธิ์กู้639.32 Kb2,462
362ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมคำนวณสิทธิ์กู้417.05 Kb1,524
338แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ ในหน่วยสรรหา (ก.ส.14)81.35 Kb1,278
335ภาพงานเกษียณอายุราชการสมาชิก ปี 25596.41 Mb1,052
265กรมหลวงประจักษ์อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม3.22 Mb1,111
264หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์645.96 Kb2,466
263สวัสดิการสมาชิกสามัญ (ใหม่ 5 มีนาคม 2559) + ฌกสสวัสดิการสมาชิกสามัญ (งานนำเสนอ)2.77 Mb1,501
261บริการเงินกู้ (ใหม่ 21 มีนาคม 2562)บริการเงินกู้ (งานนำเสนอ)130.32 Kb3,479
255ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2210.78 Kb1,882
248คู่มือวิธีการสรรหา กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 25599.91 Mb1,138
235ใบมอบฉันทะ92.92 Kb11,063
234โปรแกรมตารางคำนวณเงินกู้สอสธอด_NEW4โปรแกรมคำนวณสิทธิ์การกู้ ตารางคำนวณเงินกู้ สอ.สธ.อด.380.50 Kb13,956
221แผนภูมิเงินฝากเกษียณเปี่ยมสุขกราฟเงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข154.00 Kb1,155
219สูตรการปัดเศษให้เป็นตัวเลขตามค่าเงินหลักสตางค์29.00 Kb1,789
217แผ่นพับรวมบริการเงินฝาก1.11 Mb2,891
214นามบัตรสหกรณ์นามบัตรสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด362.55 Kb2,291
194ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม สำหรับสมาชิก PRUDENTIAL V.294.69 Kb2,938
192งานเกษียณอายุราชการสมาชิกPanorama งานเกษียณอายุราชการสมาชิก สสจ.อุดรธานี 29 กันยายน 25575.15 Mb1,434
191ประกาศความหมายของลูกจ้างชั่วคราว ประกาศความหมายของลูกจ้างชั่วคราว76.68 Kb306
189FontThaiTHSarabunIT๙Fonts TH ฟ้อนไทยและฟ้อนสารบัญ Th Sarabun ๙ ที่เป็นตัวเลขภาษาไทยเหมาะสำหรับคนที่ใช้ตัวเลขไทยโดยไม่ต้องเปลี่ยนคีย์บอร์ดเป็นแบบไทยสามารถใช้ numb key ปกติได้เลย3.37 Mb1,279
186คู่มือสมาชิก อบรมสมาชิกใหม่ 2564 PDFรวมเล่ม คู่มือสมาชิก ข้อมูลการกู้เงิน การฝากเงิน สวัสดิการต่างๆที่สมาชิกจะได้รับ7.78 Mb2,491
183ตารางคำนวณเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข2new1118.50 Kb2,543
182THSarabunNewฟ้อน TH SarabanNew ใช้แทน TH Saraban ตัวเดิม427.91 Kb1,177
181ตารางการส่งชำระเงินกู้สามัญ 13 ปี 156 งวด ดอกเบี้ย 7.00ตารางคำนวณสิทธิ์กู้และการส่งชำระเงินกู้สามัญ54.00 Kb3,334
180ตารางการส่งชำระเงินกู้พัฒนา 17 ปี 204 งวด ดอกเบี้ย 7.50ตารางการชำระและการคำนวณเงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต72.50 Kb3,980
51โลโก้สหกรณ์ NEW ไม่มีรวงข้าวโลโก้สหกรณ์ logo790.67 Kb8,829
48ผลประโยชน์ของสมาชิกผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด26.00 Kb3,572
45เทคนิควางแผนภาษีส่วนบุคคลเทคนิควางแผนภาษีส่วนบุคคล43.50 Kb7,575
42ตราสัญลักษณ์ 20 ปี สหกรณ์ 360.26 Kb2,952