เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /  เอกสารประกอบการกู้เงินสวัสดิการสู้ภัยโควิด-19 /
idหมวดหมู่รายละเอียด
 ...

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
1057ปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินโครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อสู้ภัยโควิด-19

ประกาศ  โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อสู้ภัยโควิด-19 เพิ่มเติม

75.15 Kb4,042
1049ประกาศโครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อสู้ภัยโควิด1974.04 Kb4,511
1045แบบฟอร์มกู้เงินโครงการสวัสดิการเพื่อสู้ภัยโควิด19

เอกสารประกอบการกู้ covid 19

 1. แบบฟอร์มคำขอกู้
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ  
 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า หรือใบมรณะบัตรของคู่สมรส
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 5. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน ให้เขียน 1 ชุด
 6. หนังสือคำเตือน สำหรับผู้ค้ำประกัน ให้เขียน 1 ชุด
 7. สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารหรือสหกรณ์
 8. สลิปเงินเดือนผู้กู้
 9. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า หรือ มณะบัตรคู่สมรส ถ้ามี

สำหรับผู้ค้ำประกันใช้เอกสารดังนี้

 1. หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญในหนี้ที่สมบูรณ์
 2. คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน
 3. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน หรือค่าแรง หรือบำนาญ หรือเงินอื่นใด
 4. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ค้ำประกัน
 5. กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล แนบเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ผู้ค้ำประกัน
 6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า หรือ มณะบัตรคู่สมรส ถ้ามี

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้กู้

596.88 Kb2,576