เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /  เอกสารประกอบการกู้สามัญสวัสดิการเพื่อส่งเสริมอาชีพ /
idหมวดหมู่รายละเอียด
 ...

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
1053หนังสือกู้เงินสวัสดิการส่งเสริมอาชีพ

แบบฟอร์มกู้เงินสามัญสวัสดิการส่งเสริมอาชีพ

เอกสารประกอบการกู้

 1. คำขอกู้เงินสามัญสวัสดิการเพื่อส่งเสริมอาชีพ

 2. หนังสือกู้เงินสวัสดิการส่งเสริมอาชีพ
 3. แบบเสนอโครงการเงินกู้สวัสดิการส่งเสริมอาชีพ
 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน หรือค่าแรง หรือบำนาญ หรือเงินอื่นใด
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ (ผู้กู้/ผู้ค้ำ)
 6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า หรือใบมรณะบัตรของคู่สมรส
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 8. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน ให้เขียน 1 ชุด
 9. หนังสือคำเตือน สำหรับผู้ค้ำประกัน ให้เขียน 1 ชุด
 10. สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารหรือสหกรณ์
 11. สลิปเงินเดือนผู้กู้
 12. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า หรือ มณะบัตรคู่สมรส ถ้ามี

สำหรับผู้ค้ำประกันใช้เอกสารดังนี้

 1. หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญในหนี้ที่สมบูรณ์
 2. คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน
 3. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน หรือค่าแรง หรือบำนาญ หรือเงินอื่นใด
 4. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ค้ำประกัน
 5. กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล แนบเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ผู้ค้ำประกัน
 6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า หรือ มณะบัตรคู่สมรส ถ้ามี

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้กู้

308.97 Kb680
1052คำขอกู้เงินสามัญสวัสดิการเพื่อส่งเสริมอาชีพ80.58 Kb769
1051ประกาศเรื่องการให้กู้ยืมตามโครงการเงินกู้สวัสดิการส่งเสริมอาชีพ (new)89.84 Kb779