เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /  เอกสารประกอบการกู้เงินสามัญหมุนเวียน (เอทีเอ็ม) /
idหมวดหมู่รายละเอียด
 ...

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
1182หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ + คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน + หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน

สำหรับผู้ค้ำประกันเงินกู้

233.49 Kb734
1180ประกาศ เรื่อง เปิดให้บริการเงินกู้สามัญหมุนเวียน (ผ่านระบบเอทีเอ็ม)

หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ควรทราบในการยื่นกู้สามัญหมุนเวียน (ผ่านระบบเอทีเอ็ม)

95.67 Kb1,685
1179คำขอและหนังสือกู้เงินสามัญหมุนเวียนผ่านระบบเอทีเอ็ม (16-03-2566)

หลักฐานประกอบการยื่นกู้

1.สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  (ผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน)

2.สำเนาทะเบียน สมรส หรือ หย่า หรือ ใบมรณะบัตร (ผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน)

3.สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย (ผู้กู้)

4.สลิปเงินเดือน (ผู้กู้)

5.ข้อมูลเครดิตบูโร (ผู้กู้)

  (กรณียื่นกู้สามัญหมุนเวียนรวมกับหนี้คงเหลือเกินในสหกรณ์เกิน 1 ล้านบาท)

 

 

สำหรับผู้ค้ำประกันใช้เอกสารดังนี้

  1. หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญในหนี้ที่สมบูรณ์
  2. คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน
  3. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน หรือค่าแรง หรือบำนาญ หรือเงินอื่นใด
  4. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ค้ำประกัน
  5. กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล แนบเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ผู้ค้ำประกัน
  6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า หรือ มณะบัตรคู่สมรส ถ้ามี
198.84 Kb1,246