เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /  เอกสารกองทุน กสธท.(ล้านที่2) /
idหมวดหมู่รายละเอียด
 ...

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
1024แบบฟอร์มใบลาออกจากกองทุน กสธท.(ล้านที่2)71.45 Kb18
938กสธท(ล้านที่2) เปิดรับสมัครสมาชิก 59ปี แต่ ไม่เกิน 64 ปี 6 เดือน ถึง25 เมษายน 2564196.41 Kb378
909กำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก กสธท. เสียชีวิตเมื่อ 86-90 ปี497.35 Kb562
937ข่าวสารการรับสมัครฌาปนกิจและกองทุน 03-12-2564ข่าวสารการรับสมัครฌาปนกิจและกองทุนฯ ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564 674.13 Kb2,196
619แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท. ล้านที่ 2 (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป)ใบรับรองแพทย์ กองทุน ล้านที่ 2 109.46 Kb3,644
444แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)364.44 Kb13,179