เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /  เอกสารสมาคมฯฌาปนกิจสาฯสุขไทย (สสธท.) /
idหมวดหมู่รายละเอียด
 ...

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
190ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน สมาคม สสธท.42.52 Kb1,397
676หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ- นามสกุล 73.40 Kb695
677ใบรับรองแพทย์ เริ่ม 1 เมษายน 256486.84 Kb3,658
675เปลี่ยนแปลงเพิ่มลด ผู้รับผลประโยชน์ สสธท.97.99 Kb944
774แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ สสทธและ กสธท97.99 Kb700
1010ใบลาออกจากการเป็นสมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)ใบลาออกจากการเป็นสมาชิก สสธท. ล้านที่ 1 , ใบลาออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (ล้านที่ 1)101.42 Kb52
674ใบสมัคร สธท.(ล้านที่ 1) ประเภทสามัญ เริ่ม 1 เม.ย.64ใบสมัคร สมาชิกสามัญ สสธท. (ล้านที่1)135.84 Kb6,772
488พระราชบัญญัติ ฌาปนกิจสงเคราะห์ 2545ที่มา: http://web.krisdika.go.th/162.90 Kb783
673ใบสมัคร สธท.(ล้านที่ 1) ประเภทสมทบ เริ่ม1 เม.ย.64ใบสมัคร สมาชิกสมทบ สสธท. (ล้านที่1)181.40 Kb4,711
152ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขไทย184.28 Kb3,935
933สสธท.เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ ประเภท คู่สมรส และบุตร ถึง 25 เมษายน 2564423.00 Kb306
638หนังสือแจ้งการโอนย้ายสมาชิก (สสธท.)แก้ไขแบบฟอร์มขอโอนย้ายสมาชิก สสธท.512.58 Kb479
156ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สาธารณสุขไทย(สำเนา)564.54 Kb2,385
570ขอรับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก สสธท.คำร้องขอรับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก สสธท.665.42 Kb754
160หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือลดจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ สสธทหนังสือเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์694.00 Kb1,753
385แผ่นพับ สสธท วาระพิเศษ 70 ปี _(ปี2560) PDF708.35 Kb1,793
157การจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสำหรับสมาชิกรายเก่า ปี55การจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสำหรับสมาชิกรายเก่า ปี55981.43 Kb1,939
161ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.25571,017.69 Kb4,670
797ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร สสธท. ปี 25631.08 Mb1,245
384แผ่นพับ สสธท ปี 2560 PDF1.10 Mb1,612
154แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า2.50 Mb2,805