เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /  เอกสารสมาคมฯฌาปนกิจสาฯสุขไทย (สสธท.) /
idหมวดหมู่รายละเอียด
 ...

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
677 สสธท.12-06-2566

ใบรับรองแพทย์ เริ่ม 12 มิถุนาย 2566

1.20 Mb5,278
157การจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสำหรับสมาชิกรายเก่า ปี55การจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสำหรับสมาชิกรายเก่า ปี55981.43 Kb2,170
570ขอรับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก สสธท.คำร้องขอรับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก สสธท.665.42 Kb1,043
156ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สาธารณสุขไทย(สำเนา)564.54 Kb2,698
152ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขไทย184.28 Kb4,279
1207ประกาศและแจ้งปรับปรุงแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สสธท.

ประกาศโรคร้ายแรงอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่าอันตราย และแจ้งปรับปรุงแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สสธท.

1.06 Mb336
797ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร สสธท. ปี 25631.08 Mb1,552
488พระราชบัญญัติ ฌาปนกิจสงเคราะห์ 2545ที่มา: http://web.krisdika.go.th/162.90 Kb1,081
161ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.25571,017.69 Kb266
160หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือลดจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ สสธทหนังสือเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์694.00 Kb2,016
676หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ- นามสกุล 73.40 Kb1,074
638หนังสือแจ้งการโอนย้ายสมาชิก (สสธท.)แก้ไขแบบฟอร์มขอโอนย้ายสมาชิก สสธท.512.58 Kb714
774หนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ ผู้รับผลประโยชน์ สสธท318.16 Kb1,271
675หนังสือแจ้งแปลงข้อมูลสมาชิก เปลี่ยนแปลงเพิ่มลด ผู้รับผลประโยชน์ สสธท56.05 Kb1,337
154แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า2.50 Mb3,014
384แผ่นพับ สสธท ปี 2560 PDF1.10 Mb1,887
385แผ่นพับ สสธท วาระพิเศษ 70 ปี _(ปี2560) PDF708.35 Kb2,083
1010ใบลาออกจากการเป็นสมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)ใบลาออกจากการเป็นสมาชิก สสธท. ล้านที่ 1 , ใบลาออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (ล้านที่ 1)101.42 Kb416
673ใบสมัคร สสธท. (ประเภทสมทบ) เริ่ม 1 กรกฎาคม 2566

ใบสมัคร สมาชิกสมทบ สสธท. (ล้านที่1)  ประเภทสมทบ

321.39 Kb6,784
674ใบสมัคร สสธท. (ประเภทสามัญ) เริ่ม 1 กรกฎาคม 2566

ใบสมัคร สมาชิกสามัญ สสธท. (ล้านที่1) ประเภทสามัญ

203.86 Kb10,138
190ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน สมาคม สสธท.42.52 Kb1,739