เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /
idหมวดหมู่รายละเอียด
83  แบบฟอร์มเอกสาร สมาคม สสธ.อด.3

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมที่3

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จำกัด

82  แบบฟอร์มเอกสาร สมาคม  สสธ.อด.2

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมที่2

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จำกัด

26 Drivers
25 Printer Driversไดรว์เวอร์สำหรับเครื่องพิมพ์
44 กองทุนล้านอีสาน(กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน)กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ล้านอีสาน)
80 กองทุนล้านอุดรกองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี กสอด.
65 ข้อบังคับสหกรณ์
6 คำขอ/เอกสารประกอบการกู้กู้ฉุกเฉินและATMคำขอ เอกสารประกอบการกู้ ฉุกเฉิน และ ฉุกเฉินผ่านระบบเอทีเอ็ม (ATM)
33 คำขอและหนังสือกู้สามัญเสริมสภาพคล่องคำขอและหนังสือกู้สามัญเสริมสภาพคล่อง
32 คำสั่ง
78 งบการเงิน-งบดุล
36 งานเลือกตั้ง
15 จดหมายข่าวสหกรณ์จม.ข่าวสหกรณ์, จดหมายข่าวสหกรณ์
29 ฌกส.ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)เอกสารการสมัครสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
31 ประกาศ
24 ระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับสหกรณ์
9 ระเบียบสหกรณ์(แบ่งหมวด)เกี่ยวกับสมาชิก,การรับฝากเงิน,การกู้ยืม,สวัสดิการ-กองทุน,การบริหารจัดการ
8 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
39 รายงานประจำปี ฌกส.
16 รายงานประจำปี สหกรณ์ฯ
17 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
74 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ
62 สัญญาเงินกู้สามัญรวมหนี้หนังสือกู้เพื่อรวมหนี้, สัญญาเงินกู้สามัญรวมหนี้
45 องค์ความรู้
37 เอกสารกองทุน กสธท.(ล้านที่2)ล้านที่ 2
2 เอกสารประกอบการกู้สวัสดิการ

สวัสดิการทุกประเภท คอมพิวเตอร์ จักรยานยนต์ การศึกษาบุตร ท่องเที่ยว
 

3 เอกสารประกอบการกู้สามัญ
85 เอกสารประกอบการกู้สามัญสวัสดิการเพื่อส่งเสริมอาชีพ

เอกสารประกอบการกู้สามัญสวัสดิการเพื่อส่งเสริมอาชีพ

84 เอกสารประกอบการกู้เงินสวัสดิการสู้ภัยโควิด-19
64 เอกสารประกอบการอบรมกฎหมายสมาชิก ปี 2563
63 เอกสารประกอบการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
4 เอกสารประกอบกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต(แบบใหม่)
5 เอกสารประกันชีวิตใช้ประกอบการกู้ยืม
27 เอกสารประกันชีวิตพรูเด็นเชียล
38 เอกสารประกันชีวิตไทยสมุทร
86 เอกสารสมาคมฌาปนกิจ ฌส.อด.

เอกสารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี จำกัด

 

23 เอกสารสมาคมฯฌาปนกิจสาฯสุขไทย (สสธท.)สสธท. สสทธ. (เงินล้าน) ล้านที่1, ล้านที่หนึ่ง สสทท สสธธ สาธารณสุขไทย ล้านที่ 1
1 เอกสารสหกรณ์ใบสมัคร ใบลาออก คำขอรับเงินสวัสดิการ
22 แบบฟอร์มเอกสาร สมาคม ฌกส.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
7 แผ่นพับ-บริการของเรา
41 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสมาชิก

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
65130 - 22 พฤษภาคม 2562โครงการวางแผนการเงินสมาชิกก่อนเกษียณ2.34 Mb610
65231 -5 มิถุนายน 2562เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า ,มอบอุปกรณ์กีฬา,ประชุมใหญ่ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3.16 Mb557
5359 คุณสมบัติคณะกรรมการดำเนินการสีขาวของสหกรณ์คุณสมบัติคณะกรรมการสหกรณ์สีขาว1.29 Mb814
189FontThaiTHSarabunIT๙Fonts TH ฟ้อนไทยและฟ้อนสารบัญ Th Sarabun ๙ ที่เป็นตัวเลขภาษาไทยเหมาะสำหรับคนที่ใช้ตัวเลขไทยโดยไม่ต้องเปลี่ยนคีย์บอร์ดเป็นแบบไทยสามารถใช้ numb key ปกติได้เลย3.37 Mb1,304
510Size เสื้อ โครงการอบรมสมาชิกใหม่ 256146.25 Kb1,047
182THSarabunNewฟ้อน TH SarabanNew ใช้แทน TH Saraban ตัวเดิม427.91 Kb1,191
755_โลโก้ออมทรัพย์_JPG ไม่มีรวงข้าว (สี ขาว-ดำ)logo511.96 Kb684
265กรมหลวงประจักษ์อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม3.22 Mb1,123
686การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์113.43 Kb775
795การโอนเงินโดยใช้ใบนำฝากหรือการชำระบริการ (Bill Payment)190.77 Kb826
255ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2210.78 Kb1,910
794ขั้นตอนการแจ้งโอนเงินฝ่ายเว็บไซต์สหกรณ์ฯ1.54 Mb654
248คู่มือวิธีการสรรหา กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 25599.91 Mb1,149
186คู่มือสมาชิก อบรมสมาชิกใหม่ 2564 PDFรวมเล่ม คู่มือสมาชิก ข้อมูลการกู้เงิน การฝากเงิน สวัสดิการต่างๆที่สมาชิกจะได้รับ7.78 Mb2,521
192งานเกษียณอายุราชการสมาชิกPanorama งานเกษียณอายุราชการสมาชิก สสจ.อุดรธานี 29 กันยายน 25575.15 Mb1,445
42ตราสัญลักษณ์ 20 ปี สหกรณ์ 360.26 Kb2,971
362ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมคำนวณสิทธิ์กู้417.05 Kb1,553
180ตารางการส่งชำระเงินกู้พัฒนา 17 ปี 204 งวด ดอกเบี้ย 7.50ตารางการชำระและการคำนวณเงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต72.50 Kb4,008
181ตารางการส่งชำระเงินกู้สามัญ 13 ปี 156 งวด ดอกเบี้ย 7.00ตารางคำนวณสิทธิ์กู้และการส่งชำระเงินกู้สามัญ54.00 Kb3,367
183ตารางคำนวณเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข2new1118.50 Kb2,571
214นามบัตรสหกรณ์นามบัตรสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด362.55 Kb2,313
261บริการเงินกู้ (ใหม่ 21 มีนาคม 2562)บริการเงินกู้ (งานนำเสนอ)130.32 Kb3,508
558บันทึกพิจารณา29.50 Kb761
191ประกาศความหมายของลูกจ้างชั่วคราว ประกาศความหมายของลูกจ้างชั่วคราว76.68 Kb331
48ผลประโยชน์ของสมาชิกผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด26.00 Kb3,603
335ภาพงานเกษียณอายุราชการสมาชิก ปี 25596.41 Mb1,067
509รายชื่อสมาชิกตอบรับขึ้นเว็บ 16-04-2561รายชื่อสมาชิกตอบรับโครงการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2561 เสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องหงส์มังกร ชั้น 3 โรงแรมการิน จังหวัดอุดรธานี หมายเหตุ: เฉพาะสมาชิกสามัญเลขสมาชิกระหว่างเลขที่สมาชิก 07180 ถึง 0769171.00 Kb1,111
1016รายชื่อสมาชิกได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 256417.56 Kb404
1017รายชื่อสมาชิกได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 256473.61 Kb321
585วิธีการสร้างป้ายผนึก โดยใช้เทคนิคจดหมายเวียนวิธีการสร้างป้ายผนึก หรือสติ๊กเกอร์ ที่มีชื่อที่อยู่ สำหรับติดบนซองจดหมาย(ปกติจะติดบนซองน้ำตาล)953.45 Kb749
386วิธีการใช้งานโปรแกรม คำนวณสิทธิ์กู้639.32 Kb2,478
263สวัสดิการสมาชิกสามัญ (ใหม่ 5 มีนาคม 2559) + ฌกสสวัสดิการสมาชิกสามัญ (งานนำเสนอ)2.77 Mb1,523
219สูตรการปัดเศษให้เป็นตัวเลขตามค่าเงินหลักสตางค์29.00 Kb1,814
803หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อชำระสหกรณ์ยินยอมให้กรุงไทย ktb หักเงินเพื่อชำระหุ้นหนี้สหกรณ์ฯ
พิมพ์และกรอกเอกสาร 2 ชุด
-ชุดที่ 1 เก็บไว้ที่สหกรณ์
-ชุดที่ 2 สหกรณ์จะส่งไปที่ธนาคารกรุงไทย

พร้อมสำเนาบัตรประชาชนสมาชิกและหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย อย่างละ 2 ชุด
144.85 Kb561
264หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์645.96 Kb2,501
45เทคนิควางแผนภาษีส่วนบุคคลเทคนิควางแผนภาษีส่วนบุคคล43.50 Kb7,607
476เอกสารประกอบการกู้ เอกสารประกอบการค้ำประกันเอกสารประกอบการกู้ และเอกสารประกอบการค้ำประกัน26.00 Kb1,146
338แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ ในหน่วยสรรหา (ก.ส.14)81.35 Kb1,300
583แบบประเมินติดตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชี67.50 Kb777
221แผนภูมิเงินฝากเกษียณเปี่ยมสุขกราฟเงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข154.00 Kb1,178
217แผ่นพับรวมบริการเงินฝาก1.11 Mb3,639
884โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ ระหว่างเดือนดอกเบี้ยเงินกู้,การคิดดอกเบี้ย,คำนวณดอกเบี้ย,ส่งหักสิ้นเดือน,ส่งเรียกเก็บ,หักเงินสิ้นเดือน,หักเงินเดือน13.42 Kb653
466โปรแกรมคำนวณสิทธิ์กู้สร้างตางรางคำนวณสิทธิ์กู้Finalโปรแกรมคำนวณสิทธิ์กู้ แบบง่ายโดย สามารถดูจากอัตราเงินเดือนคงเหลือที่สามารถชำระได้ เพื่อประกอบการคำนวณสิทธิ์กู้1.38 Mb2,957
234โปรแกรมตารางคำนวณเงินกู้สอสธอด_NEW4โปรแกรมคำนวณสิทธิ์การกู้ ตารางคำนวณเงินกู้ สอ.สธ.อด.380.50 Kb13,986
600โปรแกรมติดตั้ง Briefcase0.97 Kb585
51โลโก้สหกรณ์ NEW ไม่มีรวงข้าวโลโก้สหกรณ์ logo790.67 Kb8,853
194ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม สำหรับสมาชิก PRUDENTIAL V.294.69 Kb2,964
235ใบมอบฉันทะ92.92 Kb11,466
877ใบเสนอราคา60.50 Kb558