เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /  คำขอและหนังสือกู้สามัญเสริมสภาพคล่อง /
idหมวดหมู่รายละเอียด
 ...

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
1039แบบฟอร์มกู้เงินสามัญเสริมสภาพคล่อง สำหรับ กลุ่มข้าราชการ

เอกสารประกอบการกู้

 1. แบบฟอร์มคำขอกู้
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ (ผู้กู้/ผู้ค้ำ)
 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า หรือใบมรณะบัตรของคู่สมรส
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 5. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน ให้เขียน 1 ชุด
 6. หนังสือคำเตือน สำหรับผู้ค้ำประกัน ให้เขียน 1 ชุด
 7. สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารหรือสหกรณ์

สำหรับผู้ค้ำประกันใช้เอกสารดังนี้

 1. หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญในหนี้ที่สมบูรณ์
 2. คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน
 3. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน หรือค่าแรง หรือบำนาญ หรือเงินอื่นใด
 4. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ค้ำประกัน
 5. กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล แนบเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ผู้ค้ำประกัน
 6. หนังสือรับรองเงินเดือน ผู้ค้ำประกัน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้กู้

438.41 Kb112